Σεισμική αποτίμηση και προτάσεις επεμβάσεων υφιστάμενης κατασκευής αποτελούμενης από δύο στατικά ανεξάρτητα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, ισόγειο με υπόγειο και διώροφο με υπόγειο

Seismic assessment and interventions of existing construction consisting of two statically independent reinforced concrete buildings, ground floor with basement and two-storey with basement (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πράττος, Λεωνίδας
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Κοντονή, Διονυσία - Πηνελόπη
 8. Κοντονή, Διονυσία - Πηνελόπη | Σκαλωμένος, Κωνσταντίνος
 9. ΚΑΝ.ΕΠΕ | Ελαστική δυναμική ανάλυση | zoellner | ινοπλισμένα πολυμερή(FRP)
 10. 5
 11. 7
 12. Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές κατασκευές» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η εν λόγω εργασία πραγματεύεται την σεισμική αποτίμηση και προτάσεις επεμβάσεων ενός υφιστάμενου δομήματος αποτελούμενο από δύο στατικά ανεξάρτητα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, ισόγειο με υπόγειο και διώροφο με υπόγειο, η ανέγερση των οποίων πραγματοποιήθηκε το 1985, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις και κανονισμούς του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, μαζί με τις τροποποιήσεις που προστέθηκαν το 1984. Ο φέρων οργανισμός διαφέρει από την εγκεκριμένη στατική μελέτη σε σχέση με τη διάταξη των υποστυλωμάτων/δοκών/πλακών εσωτερικά του κτιρίου, όπου αντί να κατασκευαστούν 6 εσωτερικά υποστυλώματα και να διαμορφωθούν 6 πλάκες, κατασκευάστηκε ένα εσωτερικό υποστύλωμα και η κάτοψη του κτιρίου διαμορφώθηκε σε δυο πλάκες zoellner. Περιμετρικά κατασκευάστηκαν τα υποστυλώματα, περίπου στις προβλεπόμενες θέσεις με μεγαλύτερες ωστόσο διαστάσεις. Απώτερος στόχος της αποτίμησης της υφιστάμενης κατασκευής είναι η εκτίμηση της διαθέσιμης φέρουσας ικανότητάς της και ο έλεγχος ικανοποίησης των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην αποτίμηση και την ενίσχυση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), όπως αυτός ισχύει μετά την δεύτερη αναθεώρησή του το 2017. Από τις επιλύσεις, από τα διαγράμματα και τους πίνακες με τα αποτελέσματα για τα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη του φορέα, προέκυψε τελικά πως το υφιστάμενο δόμημα κρίνεται, εμφανίζει ανεπάρκειες σε συγκεκριμένα στοιχεία και χρήζουν ενισχύσεων τα δομικά στοιχεία που. Σημειώνεται πως τα κύρια δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού κρίνονται επαρκή σε κάμψη, ενώ εμφανίζεται ανεπάρκεια σε διάτμηση στα υποστυλώματα και στις δοκούς. Με βάση τα αποτελέσματα προτείνονται οι παρακάτω ενισχύσεις: 1. Ενίσχυση των στύλων που αστοχούν σε διάτμηση στο ισόγειο και στον όροφο. Από επιλύσεις στη συνέχεια με συνυπολογισμό της τοιχοποιίας προκύπτει ότι δεν υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης όλων των υποστυλωμάτων με την εφαρμογή χαλύβδινων στοιχείων περίσφιξης (εφαρμογή μεταλλικού μανδύα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων). 2. Ενίσχυση των δοκών που αστοχούν σε διάτμηση με την εφαρμογή ινοπλισμένου πολυμερούς (FRP). 3. Προτείνεται ακόμα για την αποφυγή λειτουργίας "θέσει" κοντών υποστυλωμάτων όπου υπάρχουν φεγγίτες/παράθυρα, η συμπλήρωση/κατασκευή της εξωτερικής μπατικής τοιχοποιίας εκατέρωθεν του στύλου και σε μήκος 80cm.
  • The present postgraduate thesis is prepared in the framework of the postgraduate program "Seismic Engineering and Antiseismic Constructions" of the Hellenic Open University during the academic year 2020-2021. The object of this work is the seismic assessment and proposals for interventions of an existing structure consisting of two statically independent reinforced concrete buildings, ground floor with basement and two storey with basement, which were built in 1985, that is according to the first Greek Earthquake Regulation (1959) together with the modifications added in 1984. The load-bearing structure differs from the approved static design in relation to the arrangement of the columns / beams / slabs inside the building, where instead of constructing 6 internal columns and forming 6 slabs, an internal pillar was constructed and the floor plan of the building was formed into two zoellner slabs. The columns were constructed around the perimeter, approximately in the foreseen positions with larger dimensions. The purpose of the evaluation of an existing structure is to assess its available load-bearing capacity and to check the satisfaction of the minimum mandatory requirements imposed by the applicable Regulations. The methodology was followed in the evaluation and redesign is done in accordance with the provisions of the Intervention Regulation (KAN.EPE.), as it is valid after its second amendment in 2017. From the solutions, from the diagrams and the tables with the results for the intensive and deforming sizes of the body, it finally emerged that the existing structure is judged, shows deficiencies in specific elements and the structural elements that need reinforcement. It is noted that the main structural elements of the load-bearing body are considered sufficient in bending, while shear insufficiency occurs in the columns and beams. Based on the results, the following aids are proposed: 1. Reinforcement of columns that fail to shear on the ground floor and first floor. From subsequent solutions, including the masonry, it appears that there is no need to reinforce all the columns with the application of steel clamping elements (application of a metal sheath with the attachment of steel plates). 2. Reinforcement of beams that fail to shear with the application of fiber reinforced polymer (FRP). 3. It is also recommended to avoid the function of "put" short columns where there are skylights / windows, the completion / construction of the external bat masonry on both sides of the pillar and in a length of 80cm.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.