Σεισμική μετακίνηση πρανών στον Ελλαδικό χώρο συναρτήσει του συντελεστή ασφάλειας του πρανούς και του εδαφικού προφίλ

Seismic displacement of slopes in Greece in terms the factor of safety and soil profile (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανασής, Δημήτριος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Γαρίνη, Ευαγγελία
 8. Γαρίνη, Ευαγγελία | Χατζηγεωργίου, Γεώργιος
 9. Πρανή | Σεισμική Μετακίνηση | Δυναμική Συμπεριφορά | Εδαφικό Προφίλ | Συζευγμένο Δυναμικό Μοντέλο Ολίσθησης
 10. 6
 11. 8
 12. 17
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, διαγράμματα
 14. Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική: Δυναμική Εδαφών και Θεμελιώσεων/Κωνσταντίνος Α. Σταματόπουλος
  • Σε πρανή με κίνδυνο αστοχίας, ως κρίσιμη επιτάχυνση ορίζεται η οριακή τιμή της οριζόντιας επιτάχυνσης που προκαλεί αστοχία του πρανούς σε κρίσιμη επιφάνεια ολίσθησης. Η μέθοδος "απολύτως στερεού σώματος επί κεκλιμένου επιπέδου" (ή αλλιώς μέθοδος Newmark) αποτελεί την βάση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη και τον υπολογισμό της σεισμικής μετακίνησης πρανών. Βάσει αυτής της μεθόδου έχουν προταθεί κατά καιρούς ποικίλες βελτιώσεις και τροποποιήσεις της. Επιπροσθέτως έχουν αναπτυχθεί εμπειρικές σχέσεις που υπολογίζουν την σεισμική μετακίνηση συναρτήσει χαρακτηριστικών της ασκούμενης σεισμικής διέγερσης και της κρίσιμης επιτάχυνσης. Η μέθοδος Newmark όμως, δεν λαμβάνει υπόψη την δυναμική απόκριση του εδάφους τόσο κάτω όσο και πάνω από την επιφάνεια ολίσθησης, η οποία δύναται να επηρεάζει σημαντικά την σεισμική μετακίνηση του ολισθαίνοντος τμήματος. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση του εδαφικού προφίλ στην σεισμική μετακίνηση πρανών με δεδομένη επιφάνεια ολίσθησης. Διερευνάται η επιρροή της δυναμικής συμπεριφοράς του εδάφους τόσο κάτω όσο και πάνω από την επιφάνεια ολίσθησης, στις προβλέψεις της προσομοίωσης σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συγκρίσεως των προκυπτουσών ολισθήσεων με την μέθοδο "απολύτως στερεού σώματος επί κεκλιμένου επιπέδου" με τις αντίστοιχες μετακινήσεις της μεθόδου που λαμβάνει υπόψη την εδαφική απόκριση εκατέρωθεν της επιφάνειας αστοχίας. Στην εργασία, χρησιμοποιείται το συζευγμένο δυναμικό μοντέλο ολίσθησης και το πρόγραμμα, τα οποία αναπτύχθηκαν από τους Katsenis, Stamatopoulos, Panoskaltsis (2020). Εξετάζεται η επίδραση των ιδιοτήτων του εδαφικού προφίλ, τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια ολίσθησης, ιδιαίτερα το ύψος του καθώς και η ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων. Επίσης εξετάσθηκαν διαφορετικές τιμές της κρίσιμης επιτάχυνσης.
  • On a slope with a risk of failure, the critical acceleration is defined as the limit value of the horizontal acceleration that causes the slope to fail on a critical slip surface. The "completely solid body on an inclined plane" method (or Newmark method) is the basis of the methods used to predict and calculate the seismic displacement of slopes. Based on this method, various improvements and modifications have been proposed from time to time. In addition, empirical relationships have been developed that calculate seismic displacement as a function of the seismic excitation and critical acceleration characteristics. The Newmark method, however, does not take into account the dynamic response of the ground both below and above the slip surface, which can significantly affect the seismic movement of the sliding section. In the present work the effect of the soil profile on the seismic movement of slopes with a given slip surface is investigated. The influence of the dynamic behavior of the ground both below and above the slip surface is investigated in the predictions of the body simulation at an inclined plane. This is achieved by comparing the resulting slips with the "absolutely solid body on an inclined plane" method with the corresponding movements of the method that takes into account the ground response on either side of the failure surface. The paper uses the coupled dynamic slip model and the program, developed by Katsenis, Stamatopoulos, Panoskaltsis (2020). The effect of the properties of the soil profile, both above and below the sliding surface, especially its height as well as the shear velocity of the shear waves are examined. Different values of critical acceleration were also examined.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.