Διερεύνηση σεισμικής αντοχής πετρόχτιστου πυργόσπιτου σε παραδοσιακό οικισμό στη Μάνη

Seismic resistance study of a two-story traditional tower house in Mani (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΥΚΟΥΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. Σεπτέμβριος 2021 [2021-09]
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ
 8. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Aποτίμηση | Φέρουσα | Λιθόκτιστο | Τοιχοποιία | Ενίσχυση | Μάνη
 10. 1
 11. 14
 12. 2
 13. Περιέχει : Σχήματα, Πίνακες, Σχεδιαγράμματα, Εικόνες
 14. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2004
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς ενός διώροφου παραδοσιακού πυργόσπιτου από φέρουσα τοιχοποιία που κείτεται εντός του παραδοσιακού οικισμού «Καραβά» στον Δήμο Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο το έτος 1894 από τεχνίτη της περιοχής και έχουν χρησιμοποιηθεί τοπικά υλικά (πέτρα, άμμος) για την κατασκευή του. Από την δεκαετία του ’70 το κτίριο δεν κατοικείται και σήμερα είναι ερειπωμένο και ασκεπές. Παρότι είναι ασκεπές το κτίριο, οι περιμετρικοί του τοίχοι δεν φέρουν ρωγμές, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και γενικότερα δεν υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό του. Το πρώτο μέρος της εργασίας αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Sofistik για τη δημιουργία του προσομοιώματος και χρησιμοποιήθηκαν χωρικά πεπερασμένα στοιχεία για καλύτερη και πιο ρεαλιστική προσομοίωση του κτιρίου, λόγω ύπαρξης θόλων στην ισόγεια στάθμη του. Παρατηρήθηκε οριακή επάρκεια για σεισμική διέγερση κατά την ασθενή διεύθυνση, κάθετα στους θόλους, αλλά λόγω της αβεβαιότητας στον υπολογισμό της εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποιίας καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού. Το δεύτερο μέρος αφορά την ενίσχυση του υφιστάμενου φορέα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητάς του και την ομαλή ανάληψη των σεισμικών φορτίων. Επιλέχθηκε ως επέμβαση, η δημιουργία διαφράγματος στην στέψη του κτιρίου διαμέσου πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα και δίρριχτης στέγης με ξύλινο φέροντα οργανισμό, και παρατηρήθηκε μείωση της έντασης και επάρκεια συνολικώς του κτιρίου. Τέλος, η ανωτέρω επέμβαση δεν αλλοιώνει τον παροδοσιακό χαρακτήρα του οικοδομήματος και εναρμονίζεται πλήρως με την ευρύτερη αρχιτεκτονική της περιοχής, διαφυλάσσοντας έτσι την αρχική του φυσιογνωμία.
  • The object of this thesis is the study of the seismic behavior of a two-storey traditional tower house that lies within the traditional settlement "Karava" in the Municipality of East Mani of the Regional Unit of Laconia. The building was built in 1894 by a local craftsman and local materials (stone, sand) have been used for its construction. The building has not been inhabited since the 1970s and today is ruined without roof. Although the building is without roof, its perimeter walls do not have cracks, they are in very good condition and generally there are no damages. The first part of the work concerns the assessment of the load-bearing capacity of the building. The Sofistik finite element program was used to create the simulation and spatial finite elements were used for a better and more realistic simulation of the building, due to the presence of domes on the ground floor. Marginal adequacy for seismic excitation was observed in the weak direction, perpendicular to the domes, but due to the uncertainty in the calculation of the tensile strength of the masonry, it becomes necessary to strengthen the building. Finally, the above intervention does not alter the traditional character of the building and is fully harmonized with the wider architecture of the area, thus preserving its original physiognomy.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές