ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΛΟΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΛΥΓΙΣΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ

RETROFITTING OF EXISTING PILOTI TYPE REINFORCED CONCRETE BUILDINGS WITH BUCKLING RESTRAINED BRACES AND THEIR LAYOUT EFFECT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. MUHO, EDMOND
 8. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Αντιλυγισμικοί σύνδεσμοι | Buckling restrained braces | Ενίσχυση | Rretrofit | Πιλοτή | Piloti | Πλαίσιο Ο/Σ | R/C frame | Μη γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας | Nonlinear timehistory analysis | BRB | BRB
 10. 2
 11. 10
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Αντικείμενο της παρούσα ΜΔΕ είναι η διερεύνηση της χρήσης αντιλυγισμικών συνδέσμων δυσκαμψίας (BRB) ως τρόπο ενίσχυσης της πιλοτής για την αύξηση της οριζόντιας δυσκαμψίας, τον περιορισμό των οριζόντιων μετακινήσεων και βλαβών του κτιρίου. Οι κατασκευές που μελετήθηκαν είναι 4 κτίρια κατασκευασμένα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1984. Πρόκειται για ένα διώροφο ένα τετραώροφο ένα εξαώροφο και ένα οκταώροφο κτίριο. Σε κάθε μία περίπτωση η κάθε κατασκευή ενισχύθηκε με τη χρήση αντιλυγισμικών συνδέσμων δυσκαμψίας σε 4 διαφορετικές διατάξεις. Από ένα σύνδεσμο brb στα ακραία ανοίγματα, ένα σύνδεσμο στο μεσαίο άνοιγμα, ένα σύνδεσμο στο μεσαίο άνοιγμα με γωνία 40ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο και ένα σύνδεσμο στο μεσαίο άνοιγμα με γωνία 60ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Η μελέτη έγινε με τη χρήση μη γραμμικής ανάλυση χρονοϊστορίας με τη μέθοδο Nonlinear Direct Integration, και χρησιμοποιήθηκαν 21 διαφορετικά επιταχυνσιογραφήματα από σεισμούς της Ελλάδος, και ξεκίνησε με αρχικές συνθήκες που δόθηκαν από στατική μη γραμμική ανάλυση για το συνδυασμό G+0.3Q. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιλαμβάνουν τη μέγιστη/παραμένουσα σχετική μετακίνηση του ισογείου, μέγιστη αξονική δύναμης που αναπτύσσεται στους αντιλυγισμικούς συνδέσμους, τη μέγιστη διατμητική δύναμη που μεταφέρεται στα υποστυλώματα από brb, της μέγιστης δύναμης που μπορούν να παραλάβουν οι κόμβοι στους οποίους καταλήγουν οι αντιλυγισμικοί σύνδεσμοι δυσκαμψίας και κατά πόσο είναι εφικτή η ανάληψή της με ή χωρίς περίσφιξη των άκρων των υποστυλωμάτων.
  • The purpose of this work is the research of buckling restrained braces implementation as a way of retrofitting for existing piloti type buildings increasing the horizontal stiffness and decreasing the horizontal displacement. The studied structures are 4 buildings designed with the Greek 1984 seismic regulation. There are a 2 stories, a 4 stories, a 6 stories and an 8 stories buildings. In each case the structures retrofitted with the use of buckling restrained braces with 4 different patterns. One brb in the first and last opening, one brb in the middle opening, one brb in the middle opening placed under 40ο to the horizontal level and one brb in the middle opening placed under 60ο to the horizontal level. The analysis applied is that of the TimeHistory Nonlinear Direct Integration, using 21 different time history functions from Greek earthquakes, with initial conditions given from the G+0.3Q combination. Analysis results include maximum remaining displacement and story drift, maximum brb axial force, maximum column’s shear force, maximum shear force transmitted in columns from brb, maximum force of the brb’s end nodes and the analysis of column capacity for these forces with or without node retrofitting.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές