Ενίσχυση και αποτίμηση κτηρίου οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση αντιλυγισμικών συνδέσμων δυσκαμψίας (BRB)

Seismic evaluation and strengthening of an existing reinforced concrete building using Buckling-Restrained Braces (BRB) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τουμάση, Πολυξένη
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Παπαγιαννόπουλος , Γεώργιος
 8. Μούχο, Έντμοντ | Χατζηγεωργίου, Γεώργιος
 9. Φορέας Ο/Σ | R/C building | Αντιλυγισμικοί σύνδεσμοι δυσκαμψίας | Buckling restrained braces | Αποτίμηση | Evaluation | Ενίσχυση | Retrofit | Ανελαστική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας | Inelastic dynamic time-history analysis | BRB
 10. 1
 11. 6
 12. 18
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος / Φαρδής Μιχαήλ
  • Το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αποτίμηση ενός υφιστάμενου διώροφου φορέα οπλισμένου σκυροδέματος και η ενίσχυση του με την χρήση αντιλυγισμικών συνδέσμων BRB. Τόσο η αποτίμηση όσο και ο ανασχεδιασμός γίνονται με την χρήση της ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης χρονοϊστορίας. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν δέκα σεισμικές διεγέρσεις οι οποίες είναι συμβατές με το φάσμα σχεδιασμού του Ευρωκώδικα 8 για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ και κτήριο σπουδαιότητας ΙΙΙ. Η αποτίμηση του υφιστάμενου φορέα κατάστησε σαφές ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης του. Για τον ανασχεδιασμό του φορέα επιλέχθηκε η τοποθέτηση οκτώ BRB σε περιμετρικά φατνώματα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αποτίμησης, κατασκευαστικά και τεχνικοοικονομικά κριτήρια. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του ενισχυμένου φορέα προκύπτει η ευεργετική συμβολή των BRB, όμως το επιθυμητό συμπέρασμα της επάρκεια του φορέα μόνο με την ενίσχυση μέσω των BRB δεν επιτεύχθηκε.
  • The subject of the present thesis is the evaluation of an existing two story concrete building and its retrofit by using buckling restrained braces. For the evaluation of the existing building and the re-design model, nonlinear dynamic time-history analysis has been used. Ten spectrum compatible seismic motions were carefully chosen in order to fit the characteristics of the area’s ground motion, according to EUROCODE 8. The seismic evaluation of the building has clearly shown its immediate need of enhancement. For the r/c building’s redesign, eight BRB were carefully placed on the perimeter frames, taking into consideration the seismic analysis results, technical, structural and economic criteria. An improvement on the seismic performance has been achieved. However the analysis results show that for the examined structure this method of strengthening, with the eight BRB, is not alone adequate enough.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές