Σεισμική Συμπεριφορά Ανεπαρκών, ως προς τους Σύγχρονους Κανονισμούς , Κατασκευών Ο.Σ. υπό συνθήκες Διάβρωσης του Φέροντα Οργανισμού & Μέτρα Αναχαίτισης/Ενίσχυσης

Seismic behavior of substandard reinforced concrete structures by considering corrosion. Recovery / strengthening measures (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. ΤΑΣΤΑΝΗ, ΣΟΥΣΑΝΑ
 8. ΡΕΠΑΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Διάβρωση, Ράβδοι οπλισμού, μηχανικές ιδιότητες χάλυβα, εξισώσεις δομικής υποβάθμισης | Corrosion, Reinforcing steel mechanical properties, corroded structural elements response degradation equations
 10. 1
 11. 1
 12. 32
 13. Περιέχει : Διαγράμματα , εικόνες.
  • Η διάβρωση απομειώνει την διατομή του χάλυβα και υποβαθμίζει ταχύτερα τα μηχανικά χαρακτηριστικά του και την συνεργασία του (συνάφεια) με το σκυρόδεμα με αποτέλεσμα την επιδείνωση βασικών δεικτών δομικής απόκρισης, όπως είναι η δυσκαμψία, η αντοχή και η ικανότητα παραμόρφωσης των δομικών μελών. Συνέπεια αυτών είναι η δραματική μείωση του χρόνου ζωής και της ασφάλειας της κατασκευής ειδικά έναντι σεισμικής δράσης. Ζητούμενο της ΜΔΕ είναι, να ποσοτικοποιηθούν συντελεστές απομείωσης για δομικά μέλη που έχουν υποστεί διάβρωση και να εντοπισθούν οι κυρίαρχοι μηχανισμοί αστοχίας. Το πρόβλημα της διάβρωσης θα επικεντρωθεί στην περίπτωση που αυτή έχει συντελεστεί εξαιτίας έκθεσης σε χλωριόντα και όχι λόγω ενανθράκωσης. Οι δύο πυλώνες διερεύνησης, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι α) ο βαθμός διάβρωσης, όπως αυτός υπολογίζεται ως απώλεια μάζας μετάλλου, και πως συσχετίζεται με την επιδείνωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του χάλυβα, και β) η συσχέτιση του με δείκτες δομικής απόκρισης. Συγκεντρώθηκαν από την βιβλιογραφία πειραματικά δεδομένα που αφορούν δομική απόκριση υποστυλωμάτων σε ανακυκλιζόμενη ένταση, τα οποία πριν έχουν υποστεί διάβρωση και συστάθηκε βάση δεδομένων από τις ανωτέρω δημοσιεύσεις, στην οποία περιγράφονται η γεωμετρία, ο βαθμός διάβρωσης (διαμήκους ή και εγκάρσιου οπλισμού) και η δομική απόκριση σε σημεία σταθμούς. Τέλος, προτείνονται απλές μαθηματικές σχέσεις δεικτών δομικής απόκρισης – βαθμού διάβρωσης.
  • Corrosion reduces the cross-section of the steel and degrades its mechanical properties and its co-operation (relevance) with the concrete faster, resulting in deterioration of key structural response indicators, such as stiffness, strength and deformation capacity of the structural members. The consequence of this is the dramatic reduction of the life time and the safety of the construction especially against seismic action. The aim of the MDE is to quantify the impairment rates for corroded structural members and to identify the predominant failure mechanisms. The problem of corrosion will be focused in the event that it has occurred due to exposure to chlorides and not due to carbonation. The two pillars of investigation, through literature review, are a) the degree of corrosion, as it is calculated as a loss of metal mass, and how it is associated with the deterioration of the mechanical properties of steel, and b) its correlation with structural response indices. Experimental data were collected from the literature on the structural response of columns to recycled intensity, which had previously been corroded, and a database was established from the above publications, describing the geometry, the degree of corrosion (longitudinal or transverse reinforcement) and the structural response at milestone points of behavior. Finally, simple mathematical relations of structural response - degree of corrosion indices are proposed.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.