Σχεδιασμός νέου ασύμμετρου πολυώροφου κτιρίου από Ο/Σ με μη - γραμμική στατική ανάλυση καθώς και με μη - γραμμική δυναμική ανάλυση στο πλαίσιο του ΕΝ 1998

Design of a new asymmetric concrete multi - storey building using non linear static analysis and non linear dynamic analysis according to EN 1998 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζιώγος, Ευάγγελος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Μακάριος, Τριαντάφυλλος
 8. Παναγιωτάκος, Τηλέμαχος | Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος
 9. Μη γραμμική στατική ανάλυση | Μη γραμμική δυναμική ανάλυση
 10. 1
 11. 3
 12. 10
 13. Περιέχει: διαγράμματα,πίνακες, εικόνες
  • Στην παρούσα ΜΔΕ επιχειρείται ο σχεδιασμός ενός ασύμμετρου σε κάτοψη πολυώροφου κτιριακού φορέα (υπόγειο, ισόγειο + 4 όροφοι) από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 1992 & ΕΝ 1998. Περισσότερη έμφαση δόθηκε στις μη γραμμικές αναλύσεις (στατική και δυναμική) οι οποίες εκπονήθηκαν στο λογισμικό SAP2000 V.22. Για τον αρχικό σχεδιασμό και για την λήψη των αποτελεσμάτων της διαστασιολόγησης έγινε χρήση ενός εμπορικού λογισμικού (scada pro),τα αποτελέσματα του οποίου (οπλισμοί δοκών, στύλων και τοιχωμάτων) χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα για τη συνέχιση των μη γραμμικών αναλύσεων στο SAP2000 V.22. Εκπονήθηκαν 4 μη γραμμικές στατικές αναλύσεις (pushover) κατά +/- Χ και κατά +/- Υ καθώς και 9 ζεύγη (κατά Χ και κατά Υ) μη γραμμικών δυναμικών αναλύσεων με απευθείας ολοκλήρωση της εξίσωσης κίνησης κατά Hilber Hughes Taylor αξιοποιώντας αναλογικά την απόσβεση C . Τα 9 ζεύγη προέκυψαν από τη σύνθεση 3 τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων κατάλληλα κλιμακούμενων. Τα αποτελέσματα των μη γραμμικών αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν για την κατανόηση του μηχανισμού ανάπτυξης πλαστικών αρθρώσεων στον κτιριακό φορέα τόσο κατά τη μετακίνηση διαρροής του (~20 cm) όσο και για την μετακίνηση κατάρρευσης (~30cm) καθώς και για την αξιολόγηση οποιασδήποτε παρέμβασης - πρότασης για τη βελτίωσή του ελαστοπλαστικού του μηχανισμού. Παράλληλα τα αποτελέσματα των μη γραμμικών αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν και για την εύρεση του λόγου υπεραντοχής της κατασκευής – ένας δείκτης πολύ χρήσιμος στη διάρκεια ζωής και χρήσης ενός κτιριακού έργου.
  • The concept of the following master thesis is the structural and seismic design according to EN 1998 of a 4 story residential building (basement, ground floor & 4 stories) built with reinforced concrete. The dynamic response spectrum analysis and the structural design of the concrete members have been performed using the software scada pro. The 4 nonlinear static analyses (pushover +X/-X & pushover +Y/-Y) and the 9 nonlinear dynamic analyses (time history) have been performed using SAP2000 V.22. In time history analyses – direct integration of the equation of motion has been performed (Hilber Hughes Taylor) considering proportional damping. The ground acceleration has been simulated by 3 different artificial accelerograms (scaled to 0.16g and for soil B). The results of the nonlinear analyses (static and dynamics) have been used for the deeper comprehension of the elastoplasticmechanism of the building at the state of yield (upper floor relative movement ~20cm) and at the state of collapse (highest diaphragm relative movement ~30cm). Also the results of the above mentioned analyses are very useful for the structural designer to optimize the elastoplastic mechanism and to estimate the over – strength capability ratio of the structure.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές