Σύγκριση κόστους αντισεισμικού σχεδιασμού συμβατικών κτιρίων και κτιρίων με σεισμική μόνωση βάσης, κατά EC8.

 1. MSc thesis
 2. ΜΕΛΕΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 8. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
 10. 7
 11. 4
 12. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η εργασία έχει ως σκοπό την σύγκριση του κόστους κατασκευής μιας κοινής κτιριακής κατασκευής που θα μελετηθεί και θα κατασκευαστεί με τον αντισεισμικό κανονισμό όπως αυτός ισχύει σήμερα στην Ελλάδα , δηλαδή με τον Ευρωκώδικα 8, με το ίδιο κτίριο που θα μελετηθεί και θα εφαρμοστεί σε αυτό σεισμική μόνωση. Στις 2 πρώτες ενότητες της εργασίας δίνονται περιεκτικές πληροφορίες για τον αντισεισμικό κανονισμό που ισχύει σήμερα και την εφαρμογή του σε συνήθη κτίρια και για το τι είναι η σεισμική μόνωση και πως αυτή επιδρά στα κτίρια. Στην 3η ενότητα δίδονται μερικά στοιχεία για τις μεθόδους ανάλυσης και υπολογισμού των σεισμικά μονωμένων κτιρίων. Στην 4η ενότητα παρουσιάζεται το κτίριο που θα αποτελέσει το μέτρο σύγκρισης των δυο μεθόδων κατασκευής με αντισεισμική προστασία. Στην 5η ενότητα παρουσιάζονται οι αναλύσεις των διάφορων τύπων κατασκευής και παράγονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα για το υπολογισμό του κόστους κατασκευή τους αλλά και για την γενική απόκριση τους σε σεισμό. Στην 6η ενότητα γίνονται οι υπολογισμοί για την σύγκριση κόστους της συμβατικής κατασκευής σε σχέση με την σεισμικά μονωμένη. Τέλος στην 7η ενότητα παράγονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα
  • The aim of the work is to compare the construction cost of a common building that will be studied and constructed with the anti-seismic regulation as it is valid today in Greece (Eurocode )8, with the same building that will be studied and applied in it seismic base isolation. The first 2 sections of the work provide comprehensive information on the current seismic regulation and its application in standard buildings and what seismic insulation is and how it affects buildings. Section 3 provides some information on the methods of analysis and calculation of seismically insulated buildings. In the 4th section is presented the building that will be the measure of comparison of the two construction methods with seismic protection. The 5th section presents the analysis of the different types of construction and produces all the necessary data for the calculation of their construction costs but also for their general response to an earthquake. In the 6th section the calculations are made for the comparison of the cost of the conventional construction in relation to the seismically isolated one. Finally, in the 7th section, the conclusions that emerge from this research are produced.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές