Σεισμική Απόκριση Μεταλλικών Κατασκευών με Μόνωση Βάσης

Seismic Response of Steel Structures with Base Isolation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παυλάτος, Γεράσιμος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος
 8. Πνευματικός, Νικόλαος | Χατζηγεωργίου, Γεώργιος
 9. Σεισμική μόνωση βάσης | Mεταλλικά κτίρια, MRFs , CBFs | FPS, LRB | Ευρωκώδικες.
 10. 3
 11. 1
 12. 21
 13. 97
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την διερεύνηση της επιρροής των συστημάτων σεισμικής μόνωσης βάσης (ΣΜΒ) στην απόκριση και τον σχεδιασμό συνήθων κτιριακών μεταλλικών κατασκευών με χρήση Ευρωκωδίκων. Εξετάζονται τρία κτίρια, τριών, έξι και εννέα ορόφων, κατηγορίας DCH-MRF/DCH-CBFs στις διευθύνσεις (Χ-Χ) και (Υ-Υ) αντίστοιχα σε περιοχή υψηλής σεισμικότητας. Τα κτίρια σχεδιάζονται με συμβατική θεμελίωση και σεισμική μόνωση δύο τύπων FPS και LRB/FS(PTFE). Αναλύονται σε τρείς διαστάσεις με φασματική ανάλυση και μη γραμμική δυναμική ανάλυση στο πεδίο του χρόνου με χρήση συμβατών τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων. Η διαρροή των μελών θεωρήθηκε εντοπισμένη και προσομοιώθηκε σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Κανονισμό ASCE 41-17(2010) για δοκούς και διαγώνιους και fiber model για τα υποστυλώματα σύμφωνα με ETABS v18 (2020) . Γίνεται σύγκριση των δύο μεθόδων συμβατικής θεμελίωσης και σεισμικής μόνωσης ώστε να προσδιορισθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση των συστημάτων αυτών στα ανωτέρω κτίρια, συγκρίνεται η αξιοπιστία της φασματικής ανάλυσης σε σχέση με τις μη γραμμικές αναλύσεις και το επιτρεπτό της χρήσης των θλιβόμενων διαγωνίων στα πλαίσια CBFs. Λέξεις κλειδιά : Σεισμική μόνωση βάσης, μεταλλικά κτίρια, MRFs , CBFs, FPS, LRB, θλιβόμενες διαγώνιοι, φασματική ανάλυση, μη γραμμική ανάλυση στο πεδίο του χρόνου, Ευρωκώδικες.
  • The present Master Thesis aims to investigate the influence of seismic base isolation systems on the response and design of ordinary steel buildings structures with Eurocodes. Typical buildings, three, six and nine storey of category DCH-MRF/DCH-CBFs at X-X and Y-Y directions respectively are examined in a high seismic area. The buildings are designed with conventional foundation and seismic isolation of two types FPS and LRB/FS (PTFE). They are analyzed in three dimensions by spectral analysis and by non-linear dynamic analysis in the field of time using compatible artificial accelerograms. The yielding of the members was considered localized and simulated according to ASCE 40-17 (2010) for beams and braces and with a fiber model for columns according to ETABS v18 (2020) . Τhe two methods of conventional foundation and seismic isolation are compared in order to determine the advantages and disadvantages resulting from the use of these systems in the above buildings, the reliability of the spectral analysis in relation to the non-linear analyses and the permissible use of diagonals in compression within CBFs. Keywords: Seismic base isolation, steel buildings, MRFs, CBFs, FPS, LRB, compressive diagonals, modal analysis, non-linear analysis in time field, eurocodes
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές