"ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ"

"SEISMIC EVALUATION AND REDESIGN OF IGOUMENITSA'S OLD CUSTOMS REINFORCED CONCRETE BUILDING" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΡΥΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PUSHOVER | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 10. 9
 11. 1
 12. Το κτίριο αναφοράς είναι δημιουργία του γνωστού Αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και κατασκευάστηκε με σκοπό να στεγάζει το Τελωνείο Ηγουμενίτσας την περίοδο των έργων του ΕΟΤ (1957-1967). Ο κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα, η συλλογή στοιχείων και ανάλυση μίας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα (παλιό κτίριο Τελωνείου Ηγουμενίτσας) που η δημιουργία της χρονολογείτε από το 1950-1967. Η περισυλλογή πληροφοριών, η αποτύπωση των στατικών αλλά και αρχιτεκτονικών στοιχείων για την εισαγωγή τους σε πρόγραμμα αναλύσεων έτσι ώστε να προσδιοριστεί η σημερινή της κατάσταση όσον αφορά τον στατικό της φορέα , καθώς και η μελέτη, πρόταση ενίσχυση της κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ-ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 για να μπορεί να υποστηρίζει τα σημερινά πρότυπα ασφαλείας.
  • Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές - ΣΜΑ» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), εκπονήθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ». Το κτίριο στο οποίο αναφέρεται η διπλωματική εργασία είναι κατασκευή του αναγνωρισμένου Αρχιτέκτονα μηχανικού Άρη Κωνσταντινίδη και είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πρωτοπόρου ελληνικού μεταπολεμικού μοντερνισμού (1913~1993). Η υπό διερεύνηση κατασκευή χρονολογείται στα τέλη του 1950 και αρχές του 1960 και συμπίπτει με την όψιμη περίοδο των έργων του ΕΟΤ (1957-1967), έργα του ίδιου αρχιτέκτονα. Το εν λόγω κτίριο στεγάζει ακόμη και σήμερα το Τελωνείο Ηγουμενίτσας, το οποίο όμως θα μετακινηθεί. Η μελλοντική χρήση του κτιρίου προβλέπεται για ενοικίαση προς ιδιώτη για εκμετάλλευση , με χώρους εστίασης/Cafe. Καθώς η αρχιτεκτονική σημασία της κατασκευής αλλά και η αλλαγή χρήσης του κτιρίου αυξάνουν τις απαιτήσεις του δομικού συστήματος έναντι σεισμού, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα λάβει χώρα η αποτίμηση του κτιρίου και ο ανασχεδιασμός του σύμφωνα με τον ΚΑΝονισμό ΕΠΕμβάσεων. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας συνοψίζονται ως εξής: - Αρχιτεκτονική αποτύπωση και τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού από Ο/Σ - Εκμάθηση και χρήση υπολογιστικού προγράμματος ανάλυσης κατασκευών - Χρήση των διατάξεων του ΚΑΝΕΠΕ - Σχεδιασμός και Μόρφωση νέου φέροντος οργανισμού για την παραλαβή των σεισμικών δράσεων. - Σχεδιασμός νέων λύσεων ενίσχυσης και παραγωγή των κατασκευαστικών λεπτομερειών.
  • In the framework of the postgraduate study program "Seismic Engineering and Earthquake Constructions - SMA "of the Hellenic Open University (EAP), The present dissertation was prepared entitled "SEISMIC EVALUATION AND REDESIGN OF IGOUMENITSA'S OLD CUSTOMS REINFORCED CONCRETE BUILDING" The building to which the dissertation refers is the construction of the recognized architect-engineer Aris Konstantinidis and is a representative example of the pioneer of Greek post-war modernism (1913 ~ 1993). The construction under investigation dates back to the late 1950s and early 1960s and coincides with the late period of the works of EOT (1957-1967), works of the same architect. This building still houses the Igoumenitsa Customs, but it will be moved. The future use of the building is provided for rent to a private individual for exploitation, with restaurants / Cafe. As the architectural importance of the construction and the change of use of the building increase the requirements of the structural system against earthquakes, in the context of the dissertation will take place the assessment of the building and its redesign according to the Regulation of Interventions. The expected results of the dissertation are summarized as follows: - Architectural mapping and documentation of the supporting organization by O / S - Learning and use of computer analysis program of constructions - Use of the provisions of KANEPE - Design and education of a new carrier organization for the receipt of seismic actions. Design of new reinforcement solutions and production of construction details.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές