Βέλτιστος Σχεδιασμός Δεξαμενών Οπλισμένου Σκυροδέματος για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

Optimized design of reinforced concrete tanks for waste water treatment projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΓΑΡΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
 10. 10
 11. 4
 12. Διαγράμματα κόστους (ανηγμένο σε Kgrχάλυβα / m3 σκυροδέματος) ανά ύψος δεξαμενής. Μεταβολή κόστους από στατιστική επεξεργασία με μεθόδους γραμμικής ή μη γραμμικής παλινδρόμισης.
  • Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του προγράμματος σπουδών «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές» του ΕΑΠ. Αναλύθηκαν με τους σύγχρονους κανονισμούς σκυροδέματος πλήθος δεξαμενών οπλισμένου σκυροδέματος που αποτελούν τον κύριο δομικό μέρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Από την εν λόγω ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν, με μαθηματική επεξεργασία, χρήσιμα διαγράμματα και πολυωνυμικές σχέσεις που αφορούν το κόστος κατασκευής της κατηγορίας οπλισμένων σκυροδεμάτων των δεξαμενών.
  • The present dissertation was prepared within the framework of the Postgraduate Specialization Diploma of the study program "Seismic Engineering and Earthquake Constructions" of Hellenic Open University. The modern concrete regulations analyzed a number of reinforced concrete tanks that are the main structural part of the wastewater treatment plant. From this analysis of the results emerged, with mathematical processing, useful diagrams and polynomial relations concerning the cost of construction of the category of reinforced concrete of the tanks.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές