Αξιολόγηση προσεγγιστικών διαδικασιών δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω συγκρίσεων με ανελαστικές στατικές αναλύσεις

Evaluation of approximate second level pre-earthquake assesment procedures for reinforced concrete buildings through the comparison with non-linear static analysis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νέζης, Χρήστος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 199
 7. Μπάρος, Δημήτριος
 8. Κοντονή, Διονυσία Πηνελόπη | Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος
 9. Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος | τριτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος | αποτίμηση τρωτότητας κτιρίων | έλεγχος επάρκειας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος | προσεγγιστική μέθοδος αποτίμησης | μη γραμμική στατική ανάλυση | Second level pre-earthquake assessment | third level pre-earthquake assessment | building assessment | assessment procedures for reinforced concrete buildings | approximate method | non-linear static analysis
 10. 22
 11. 9
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, εικόνες
 13. Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος / Φαρδής Μ., Δρίτσος Σ. (2003),
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση προσεγγιστικών δευτεροβάθμιων μεθόδων προσεισμικού ελέγχου για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέσω συγκρίσεων με αναλυτικές μεθόδους που βασίζονται στη μη γραμμική στατική μέθοδο. Σκοπός της είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των παραπάνω μεθόδων που αφορούν την τρωτότητα των κτιρίων καθώς και η αξιολόγηση των διαδικασιών εφαρμογής τους. Οι δευτεροβάθμιες μέθοδοι που επιλέχτηκαν είναι αυτή που προτείνεται από τον Ο.Α.Σ.Π. καθώς και η προτεινόμενη μέθοδος του Ahmet Yakut για εφαρμογή στην γειτονική Τουρκία. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε ανάλυση τεσσάρων υπαρκτών κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους που είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι επηρεάζουν τη δυναμική τους συμπεριφορά. Για τα τέσσερα κτίρια εφαρμόσθηκαν οι τρεις μέθοδοι ελέγχου κάνοντας χρήση εξειδικευμένου λογισμικού στατικών και δυναμικών αναλύσεων, αλλά και λογισμικού που στηρίζεται σε υπολογιστικά φύλλα και προγραμματίστηκε για το σκοπό αυτό. Οι συγκρίσεις και ο έλεγχος των διαδικασιών γίνονται σε τρία διακριτά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο πραγματοποιείται αξιολόγηση της δευτεροβάθμιας μεθόδου του Ο.Α.Σ.Π., τροποποιώντας σταδιακά επιλεγμένες παραμέτρους του κάθε σταδίου εφαρμογής της, προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός επιρροής τους στα τελικά αποτελέσματα. Στο δεύτερο επίπεδο ελέγχου γίνεται σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο δευτεροβάθμιων διαδικασιών που εξετάστηκαν, με παράλληλη τροποποίηση κάποιων παραμέτρων της μεθόδου του Ahmet Yakut. Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο ελέγχου πραγματοποιείται η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δευτεροβάθμιων μεθόδων και αυτών της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αποτελεί την εισαγωγή και παραθέτει στον αναγνώστη βασικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ανάγκη προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η βασική δομή της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των τριών βαθμίδων προσεισμικών ελέγχων, από την πιο προσεγγιστική πρωτοβάθμια μέθοδο έως την αναλυτική μέθοδο τρίτου βαθμού. Το τρίτο κεφάλαιο εκθέτει στον αναγνώστη τα τρία επίπεδα σύγκρισης των μεθόδων και παρουσιάζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης και αναλύσεων που οδήγησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επίσης η παρουσίαση του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για την εφαρμογή των δευτεροβάθμιων μεθόδων ελέγχου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα δεδομένα των κτιρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργήθηκαν. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των μεθόδων σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων καθώς και αυτά των αξιολογήσεων των δευτεροβάθμιων μεθόδων. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις και τις συγκρίσεις μεταξύ των τριών μεθόδων προσεισμικού ελέγχου.
  • The subject of this thesis is the comparative evaluation of approximate second level pre-earthquake assessment procedures for reinforced concrete buildings with analytical methods, based on non-linear static analysis. Its purpose is to draw conclusions on the convergence of the results of the above methods regarding the vulnerability of buildings as well as the evaluation of the applicability of the second level methods. The second level methods chosen are the one introduced by O.A.S.P. as well as the one proposed by Ahmet Yakut (2004) for the assessment of buildings in neighboring Turkey. In order to properly evaluate the methods, series of analyses were performed on four existing reinforced concrete buildings with differences in their specific characteristics that are scientifically accepted to influence their dynamic behavior. All three assessment methods were applied for these buildings, using specialized software for static and dynamic analysis as well as software based on spreadsheets for the application of the approximate methods, which was specifically developed for this purpose. The evaluation of the assessment procedures is organized in three distinct levels. Initially, the second level assessment method proposed by O.A.S.P. is evaluated, by gradually modifying specific parameters at each stage of its application, in order to examine their influence on the obtained results. At the second stage of this evaluation, a comparison between the results of the two second level procedures is performed. Moreover, characteristic parameters of the method introduced by Ahmet Yakut are modified, in order to examine their effect on the obtained results. Finally, the results of the second level assessment methods are compared with similar results calculated by performing non-linear static analyses of the buildings. The first chapter of this thesis is the introduction and presents the basic reasons that stress the need for pre-earthquake assessment of buildings. Moreover, the structure of the thesis is presented. The second chapter includes a detailed presentation of the three stages of pre-earthquake assessment, from the most approximate primary method to the third level analytical method. The third chapter introduces the three levels of comparison that are employed in the present thesis and also presents the procedures and methods of evaluation and analysis that are used. This chapter also presents the spreadsheet software developed in the context of this work for the application of second level assessment methods. In the fourth chapter the data of the buildings used for the analysis are presented, along with the results of a detailed seismic assessment of each building. The fifth chapter presents the results of the comparison of the assessment methods in the form of tables and graphs, focusing on the evaluation of the second level methods. The sixth and final chapter summarizes all the conclusions that emerged from the evaluations and comparisons between the three pre-earthquake assessment procedures.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.