ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΣΑΠΟΥΤΖΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΔΡΙΤΣΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 9. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ | ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 10. 2
 11. 7
 12. 0
 13. 0
  • Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση και ενίσχυση του Δημαρχειακού Μέγαρου Ρεθύμνου, το οποίο έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει ανεγερθεί το 1963 με τον αντισεισμικό του 1959. Η μελέτη ενίσχυσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει αρκετά σημαντική χρήση για την πόλη του Ρεθύμνου, αφού αρκετές υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε αυτό, ενώ φιλοξενεί και τα εβδομαδιαία δημοτικά συμβούλια. Το υπό μελέτη κτίριο έχει 5 κύριες στάθμες και απόληξη δώματος ενώ διαθέτει 1 υπόγειο. Ο φορέας είναι μη κανονικός και έχει μεγάλες μεταβολές στις δυσκαμψίες μεταξύ των ορόφων. Η νότια πλευρά του κτιρίου στα επίπεδα του Α’ και Β’ ορόφου υπάρχει μεγάλο άνοιγμα χωρίς δοκούς, το οποίο δημιουργεί αρκετά προβλήματα ανεπάρκειας σε αρκετά μέλη. Για την ανάλυση του κτιρίου και την λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση του, έγινε αποτίμηση του υφιστάμενου. Από τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής η μέθοδος επίλυσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η στατική ανελαστική μέθοδος (push over analysis). Οι αναλύσεις ανέδειξαν τις ανεπάρκειες του φορέα και την ανάγκη ενίσχυσης του. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση του κτιρίου ήταν: Ι) οπλισμένα τοιχεία εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε τμήματα περιμετρικά του κτιρίου και εντός αυτού. ΙΙ) Μανδύες σκυροδέματος σε υποστυλώματα και δοκούς ΙΙΙ) Μανδύες σκυροδέματος σε υποστυλώματα και υφάσματα ινοπλισμένων πολυμερών (ΙΟΠ) στις δοκούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη διαφορετική συμπεριφορά του κτιρίου για κάθε μέθοδο ενίσχυσης. Η επιλογή της μεθόδου και ο τρόπος ενίσχυσης σε υφιστάμενες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, εξαρτάται από την εμπειρία και τη κρίση του μελετητή μηχανικού και την επιστημονική του γνώση.
  • This thesis objective is to implement an analysis regarding the static evaluation and reinforcement of the Town Hall in Rethymno town. The building was constructed in 1963 according to the Anti-Seismic law of 1959. The analysis will be carried out in agreement to the provisions of the Building Intervention Law (KAN.EPE). This building has an important use for the town of Rethymno, since many of the municipality’s services is located in this building. Furthermore, it hosts the weekly town council. The building has 5 levels and a roof termination stair block, whereas It has 1 basement. The building has varying stiffness among its levels and its south view has a large opening with no beams, which causes many inefficacies to its structural members. In order to decide on the analysis method, the building it was necessary to carry out a preliminary evaluation of the existing building. From the evalution the existing building was analyzed with push-over analysis. Push over analysis showed many inefficacies of its beams and columns. The methods used to reinforce the building were: I) Reinforced sprayed concrete walls (gunite) II) Reinforcing steel cage around columns with sprayed concrete. III) Reinforcing steel cage around columns with sprayed concrete and FRP covering for beams. The results showed the differences of building behavior in respect to the reinforcement method. The choice of the method of reinfocment depends on the experience and judgement of the engineer, as well as his scientific knowledge.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.