ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 07/09/ 1999

EVALUATION OF STRENGHTENIG METHODS FOR THE BEARING FRAME OF A BUILDING WITH DAMAGES OF THE 07.09.1999 EARTHQUAKE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΑΚΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. ΨΥΛΛΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 8. ΨΥΛΛΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ
 9. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | ΣΕΙΣΜΟΣ 07.09.1999
 10. 1
 11. ΟΚΤΩ
 12. 0
 13. Περιέχει πίνακες , σχέδια.
 14. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
  • Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των κτηρίων κάθε χρήσης, τις τελευταίες δεκαετίες είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα κυρίως λόγω εντοπιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του. Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και για τα σχολικά κτήρια που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, αλλά και γενικότερα για κτήρια δημόσιας χρήσης τις τελευταίες δεκαετίες. Aντικείμενο της παρούσης διπλωματικής είναι η αξιολόγηση του φέροντος οργανισμού και των ενισχύσεων σε ένα διώροφο σχολικό κτήριο κατασκευής 1979, που αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα κτήρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή . Τα κτήρια είχαν υποστεί βλάβες από τον σεισμό της 07.09.1999 στην Αττική, και ενισχύθηκαν με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος σε επιλεγμένα υποστυλώματα και προσθήκη τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος για ανάληψη σεισμικής τέμνουσας. Γίνεται αξιολόγηση της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε , σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του ΝΕΑΚ, με βάση τις σημερινές απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ και προτείνεται λύση ενίσχυσης που να τις ικανοποιεί. Η αξιολόγηση γίνεται επειδή οι ενισχύσεις που υλοποιήθηκαν , είχαν διαστασιολογηθεί με μικρότερες σεισμικές δράσεις λόγω μεταγενέστερης αναθεώρησης των χαρτών σεισμικής επικινδυνότητας. Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη . Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά την αποτίμηση και ενίσχυση κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του παραπάνω κτηρίου με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογείται η υπάρχουσα ενίσχυση του. Συγκεκριμένα, ως στατικώς ανεξάρτητα τα δύο κτήρια εξετάζονται ξεχωριστά και αποτιμάται η φέρουσα ικανότητά τους έναντι των σεισμικών δράσεων στην σημερινή κατάσταση δηλαδή με τις ενισχύσεις που υλοποιήθηκαν μετά το σεισμό της 07.09. 1999. Για λόγους πληρότητας της διερεύνησης, προηγείται η αποτίμηση της αντισεισμικής ικανότητας του αρχικού φορέα των κτιρίων δηλαδή πριν από τις ενισχύσεις του 1999, όπου επιβεβαιώνεται η ανεπάρκεια του και με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο . Έτσι γίνεται εμφανής η αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με τον χρόνο της αρχικής μελέτης του κτηρίου. Ακολούθως και δεδομένου ότι οι υπάρχουσες ενισχύσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις προτείνονται νέες πρόσθετες ενισχύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο υπάρχον αρμός μεταξύ των δύο ανεξάρτητων κτιρίων δεν έχει επαρκές μέγεθος και συνεπώς θα υπάρξει κρούση των δύο κτιρίων κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού γεγονότος, ενώ παράλληλα τα κτίρια παρουσιάζουν έντονη ασυμμετρία στην κάτοψη, προτείνεται η μονολιθική σύνδεση των δύο, σήμερα στατικά ανεξάρτητων κτηρίων, ώστε να προκύψει ένας ενιαίος φορέας περίπου συμμετρικός στις δύο διευθύνσεις. Εξάλλου επισημαίνεται ότι στην περιοχή επιβλήθηκε η αύξηση των επιβαλλόμενων σεισμικών δράσεων όπως ορίζονται από ΝΕΑΚ μετά το σεισμό του 1999 (αg=0,24 έναντι 0,16 κατά την αρχική ενίσχυση του φορέα), γεγονός που οδηγεί εξαρχής σε αυξημένες απαιτήσεις ενίσχυσης του υφιστάμενου φορέα. Το ενιαίο κτίριο επιλύεται εκ νέου και καθορίζεται το σύνολο των απαιτούμενων πρόσθετων ενισχύσεων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΚΑΝΕΠΕ. Ακολούθως έγινε δοκιμαστική προσθήκη ορόφου όμοιας κάτοψης για να εξεταστεί η δυνατότητα του ενισχυμένου φορέα να αναλάβει τα πρόσθετα φορτία . Η αποτίμηση με τις αναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν έδειξαν ότι χρειάζονται περαιτέρω ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού. Οι επιλύσεις των κτηρίων έγιναν με το πρόγραμμα STATICS 2020 .
  • In Greece, the majority of all-purpose buildings in recent decades are made of reinforced concrete mainly due to the locality of raw materials used for its manufacture. The same practice was followed for the school buildings examined in the present work, but also more generally for public buildings in the last decades. The subject of this dissertation is the evaluation of the load-bearing structure and the reinforcements in a two-storey school building built in 1979, which consists of two statically independent buildings with a load-bearing structure made of reinforced concrete and filler walls made of brick. The buildings had been damaged by the earthquake of 07.09.1999 in Attica, and were reinforced with reinforced concrete sheaths on selected pillars and the addition of reinforced concrete walls for seismic resistance. The reinforcement of the bearing organization, that was studied and constructed, according to the 2000 valid provisions of NEAK, is evaluated based on the current requirements of KAN.EPE and a reinforcement solution is proposed that satisfies them. The evaluation is made because the reinforcements that were implemented, were dimensioned with smaller seismic actions due to a later revision of the seismic hazard maps. The dissertation consists of two parts. The first part presents the theoretical background regarding the valuation and reinforcement of reinforced concrete buildings based on the current regulatory framework of intervention regulation. The second part presents the assessment of the bearing capacity of the above building based on the current regulatory framework and evaluates its existing reinforcement. Specifically, as statically independent, the two buildings are examined separately and their bearing capacity against seismic actions in the current situation is assessed, ie with the reinforcements implemented after the earthquake of 07.09. 1999. For reasons of completeness of the investigation, it is preceded by the assessment of the seismic capacity of the original structure of the buildings, ie before the 1999 reinforcements, where its inadequacy is confirmed based on the current legislation. Thus, the tightening of the legislation in relation to the time of the initial study of the building becomes apparent. Then, as the existing reinforcements proves to be insufficient with the current regulations, new additional aid is proposed. Considering the fact that the existing joint between the two independent buildings is not of sufficient size and therefore there will be an impact of the two buildings during a seismic event, while the buildings show strong asymmetry in the floor plan, the monolithic connection is proposed of the two today statically independent buildings, to give rise to a single bearing frame approximately symmetrical in both directions. It is also pointed out that in the area there was an increase in the required seismic actions as defined by NEAK after the 1999 earthquake (αg = 0.24 versus 0.16 during the initial support of the institution), which leads from the beginning to increased reinforcement requirements of the existing institution . The single building is being redeveloped and all the required additional reinforcements are determined, in order to meet the requirements of KANEPE. A floor plan of similar plan was then added to test the ability of the reinforced structure to take on additional loads. The evaluation with the analyzation methods used showed that further reinforcements of the carrier organism are needed. The evaluations of the buildings were performed with the STATICS 2020 program.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές