Αναλυτική διερεύνηση της επιρροής του βαθμού μηκύνσεως στο φαινόμενο του εγκάρσιου λυγισμού των τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος

Detailed investigation of the influence of elongation degree on transverse buckling of confined boundary regions of R/C seismic walls (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γαλάνης, Γεώργιος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Χρυσανίδης, Θεόδωρος
 8. Χρυσανίδης, Θεόδωρος | Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος
 9. Τοιχώματα Οπλισμένου σκυροδέματος | ANSYS | Explicit Dynamics | Structural Analysis
 10. 9
 11. 12
 12. Περιέχει : 6 (έξι) πίνακες, 61 (εξήντα ένα) σχήματα
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση της λειτουργίας των δύσκαμπτων και εύκαμπτων τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος και η ανάλυση του μηχανισμού εκδήλωσης του εγκάρσιου λυγισμού έναντι θλίψης. Πιο συγκεκριμένα θα προσομοιωθούν και θα αναλυθούν οι ακραίες περισφιγμένες περιοχές των τοιχωμάτων. Προκειμένου να αναλυθούν οι περιοχές αυτές θα γίνει χρήση του λογισμικού ανάλυσης ANSYS και θα αναλυθούν όλα τα επιμέρους τμήματα που θα λάβουν χώρα στην προσομοίωση. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση θα είναι η ‘Explicit Dynamics’ και ‘Structural Analysis’ στις οποίες θα αναλυθεί το ίδιο προσομοίωμα. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αντίστοιχα πειραματικά που έχουν προκύψει από προηγούμενη έρευνα του καθηγητή κ. Θ. Χρυσανίδη.
  • The purpose of this diploma thesis is the comprehension of rigid and flexible reinforced concrete seismic walls’ operation and the analysis of the transverse buckling against compression’s mechanism of manifestation. More specifically, the extreme tight areas of seismic walls will be simulated and analyzed. In order to analyze these areas, the ANSYS analysis software will be used and all the individual components that will take place in the simulation will be analyzed. The methods used for the simulation will be ‘Explicit Dynamics’ and ‘Structural Analysis’, in which the same simulation will be analyzed. Subsequently, the results will be compared with corresponding experiments that have emerged from Professor Th. Chrysanidis’ previous research.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.