ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

EVALUATION OF SECOND LEVEL SEISMIC ASSESSMENT PROCEDURES FOR REINFORCED COCNRETE BUILDINGS ACCORDING TO THE SEISMIC RESPONSE OF A TWO-STOREY BUILDING DESINGED ACCORDING TO PAST STANDARDS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ | ΜΕΘΟΔΩΝ | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ | ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ | ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
 10. 6
 11. 2
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες, νομογραφήματα, σχέδια.
  • Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η αξιολόγηση δύο Δευτεροβάθμιων Μεθόδων Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος βάσει της σεισμικής απόκρισης ενός δυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με Pilotis και υπόγειο όροφο, με χρήση κατοικίας που κατασκευάστηκε με παλαιούς κανονισμούς. Αρχικά, στο κτίριο εφαρμόσθηκε η "Μέθοδος Προσδιορισμού του Δείκτη Προτεραιότητας Ελέγχου Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος". Στη συνέχεια στο κτίριο εφαρμόσθηκε σε απλοποιημένη μορφή η "Μέθοδος Ταχείας Σεισμικής Αποτίμησης Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος", υπό τη μορφή της Φόρμας Επιτόπου Σεισμικής Αποτίμησης Κτιρίων Ο.Σ. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων και αξιολόγησή τους με βάση την πραγματική σεισμική απόκριση του εξεταζόμενου κτιρίου κατά τη διάρκεια του σεισμού της Αθήνας στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999.
  • The aim of this study is the evaluation of Second Level Seismic Assessment Procedures For Reinforced Concrete Buildings according to the seismic response of an existing two-storey building, with basement floor and ground floor, designed according to past standards. Initially, the building was tested using the method "Pinpoint Procedure For Priority Check Rate of Reinforced Concrete Buildings". Then, the building was tested using a simplified version of the method of "Rapid Seismic Assessment Procedure For Reinforced Concrete Buildings". Finally, the results were compared and the two methods were evaluated according to the real seismic performance of the building during the 1999 Athens earthquake occurred on September 7.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.