«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣEI ΚΑΝ.ΕΠΕ.»

«Assessment of an existing reinforced concrete building and strengthening proposal according to KANEΠE». (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΡΕΒΕΚΚΑ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ
 9. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ | ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 10. 29
 11. 0
 12. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Φωτογραφίες
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, με τίτλο «Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος και πρόταση ενίσχυσης βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ.», έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση τριώροφης κατοικίας με πυλωτή, στην πόλη της Νάουσας του Νομού Ημαθίας. Σκοπό έχει αρχικά την εύρεση της εκτιμώμενης διαθέσιμης φέρουσας ικανότητας και ελέγχου ικανοποίησης των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλουν οι ισχύοντες Κανονισμοί και Νομοθεσία, και στη συνέχεια τη διαμόρφωση και έλεγχο σχημάτων επέμβασης, που θα καθιστούν και ενισχύουν τη φέρουσα ικανότητά τους. Η μεθοδολογία ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση, είναι η ελαστική και ανελαστική στατική ανάλυση. Αρχικά γίνεται αναφορά στις μεθόδους ανάλυσης στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας καθώς και στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και στο τι προβλέπει για τον έλεγχο επάρκειας κτιρίων και την προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Έπειτα ακολουθούν οι τρόποι ενίσχυσης της κατασκευής στο σύνολο ή μεμονωμένων στοιχείων που αστοχούν. Τέλος γίνεται περιγραφή της προσομοίωσης του κτιρίου στο πρόγραμμα Sap2000 με τη μέθοδο της ελαστικής δυναμικής ανάλυσης και στο πρόγραμμα Scada pro 20 με τη μέθοδο ανελαστικής ανάλυσης, γίνεται η αποτίμηση αυτού και ενισχύονται τα στοιχεία που αστοχούν.
  • The present Postgraduate Diploma Thesis, entitled "Assessment of existing reinforced concrete building and proposal for reinforcement based on KAN.EPE.", Has as its object the evaluation of a three-storey house with a pillar, in the city of Naoussa in Imathia Prefecture. The aim is first to find the estimated available bearing capacity and to control the satisfaction of the minimum mandatory requirements imposed by the current Regulations and Legislation, and then to formulate and control intervention schemes that will make and strengthen their bearing capacity. The analysis methodology used for the assessment is elastic and inelastic static analysis. Initially, reference is made to the methods of analysis of the advantages and disadvantages of each as well as to KAN.EPE. and what it provides for building adequacy control and adding a floor to an existing building. This is followed by ways to enhance the construction of the whole or individual elements that fail. Finally, the simulation of the building is described in the Sap2000 program with the method of elastic dynamic analysis and in the program Scada pro 20 with the method of inelastic analysis, its evaluation is done and the data that fail are strengthened.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.