ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ASSESSMENT AND STRENGTHENING STUDY OF A BUILDING CONCRETE CONSTRUCTION IN THE TOWN OF PYRGOS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 161
 7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΝΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 9. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ | ASSESSMENT AND STRENGTHENING OF A BUILDING | ΚΑΝ.ΕΠΕ | ΚΑΝ.ΕΠΕ
 10. 2
 11. 6
 12. 0
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αναφέρεται στην μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης πενταώροφου κτιρίου με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στην πόλη του Πύργου, βάσει των ισχύοντων κανονισμών. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται η σε βάθος μελέτη αποτίμησης βάσει των διατάξεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ, πραγματοποιώντας σειρά αποτιμήσεων της κατασκευής βάσει των Ελαστικών και των Ανελαστικών Μεθόδων Ανάλυσης. Η Αποτίμηση της κατασκευής πραγματοποιείται με τις διαθέσιμες μεθόδους αποτίμησης των κατασκευών και αναλυτικότερα με την μέθοδο του Καθολικού Δείκτη Συμπεριφοράς q, των Τοπικών Δεικτών Πλαστιμότητας m και με εφαρμογή της Ανελαστική Στατικής (Pushover) Ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω μεθόδων αναλύονται σχολαστικά. Ακολουθεί η διερεύνηση ενίσχυσης της κατασκευής με διάφορες τεχνικές ενίσχυσης κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η διερέυνηση περιλαμβάνει την ενίσχυσή της με Μανδύα Οπλισμένου Σκυροδέματος, με εφαρμογή Ινοπλισμένων Πολυμερών(FRPs), καθώς και με ενίσχυση μέσω Μεταλλικών Ελασμάτων και εφαρμογής του συστήματος Κλωβού στα υποστυλώματα. Τα αποτελέσματα των διερευνήσεων συγκρίνονται με βάση την αποτελεσματικότητα και το κόστος.
  • This Master’s Thesis refers to the study for the assessment and Strengthening of a five-story building made of Reinforced Concrete in the city of Pyrgos, based on the current desing codes. Specifically, the in-depth evaluation study is carried out based on the provisions of KAN.EPE, carrying out a series of estimates of the construction based on the Elastic and Ιnelastic Analysis Methods. The structural evaluation was performed using common stuctural assessment methods such as using the index q or the local indicators m, using the static inelastic Pushover analysis. The results obtained using three methods were analyzed. Finally three methods were used in order to strengthen the structure: concrete jackets, externally bonded FRPs and metal jackets. The performance of the strengthened structure was evaluated in order to compare the efficiency of the strengthening schemes, in terms of adding strength and cost.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.