ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ.

Seismic response of irregular buildings with abrupt changes of mass and stiffness along the height of the structure. The accuracy of approximate methods (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΙΤΣΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΞΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 9. Σεισμική συμπεριφορά | Seismic behaviour | Μη κανονικά κτίρια | Irregular buildings | Εσοχή | Setback | Πολυώροφα κτίρια | High buildings | Τέμνουσα βάσης | Base shear | Στρεπτική ροπή βάσης | Torques
 10. 5
 11. 10
 12. 14
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
  • Πολυώροφα κτίρια με μεγάλες μεταβολές της μάζας και της δυσκαμψίας τους μεταξύ των διαφόρων ορόφων χαρακτηρίζονται από τον ΕΑΚ και τον EC-8 ως μη κανονικά κτίρια και επιβάλλεται η πλήρης δυναμική τους ανάλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ως άνω κανονισμοί δεν συνιστούν προσεγγιστικές μεθόδους ανάλυσης, ούτε παρέχουν απλοποιημένους τύπους υπολογισμού των βασικών δυναμικών χαρακτηριστικών ενός κτιρίου. Η μόρφωση όμως του φορέα ενός κτιρίου γίνεται στο στάδιο της προμελέτης και απαιτεί από τον μελετητή την γνώση (πρόβλεψη) βασικών δυναμικών μεγεθών. Συνεπώς, είναι χρήσιμη η διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς αυτών των κτιρίων, ιδιαίτερα μάλιστα αυτών με ασύμμετρη κάτοψη, καθώς και ο έλεγχος της ακρίβειας των προσεγγιστικών μεθόδων που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Γι’ αυτό το λόγο πολυώροφοι ασύμμετροι κτιριακοί φορείς που αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις στον ελλαδικό χώρο και δεν χαρακτηρίζονται από καθ’ ύψος κανονικότητα λόγω της σημαντικής μεταβολής της μάζας και δυσκαμψίας τους επιλύθηκαν με προηγμένο λογισμικό και η απόκρισή τους συγκρίθηκε με αυτή που δίνει μια προσεγγιστική μέθοδος που προτείνεται στη βιβλιογραφία. Η προσεγγιστική μέθοδος αυτή βασίζεται στον τύπο του Southwell και έχει αποδειχθεί ότι δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα σε συμμετρικούς φορείς. Με βάση τα αποτελέσματα, αποδείχθηκε ότι η προσεγγιστική μέθοδος δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα και σε μη κανονικούς φορείς και ότι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την πρόβλεψη των βασικών δυναμικών χαρακτηριστικών ενός κτιριακού φορέα, κυρίως κατά τη φάση της προμελέτης.
  • One of the major irregularities in a building structure is the abrupt change of the size of floor plans above a certain level of its height. Such irregularity in eccentric buildings complicates their structural response, not only under earthquake forces generated from earthquake excitations, but also under static loading. In Building Codes, there is little information of how to compute the frequencies and modal base shears in such cases. Only in the case of buildings with a fairly even distribution of mass, the codes provide simple expressions for calculating the fundamental frequency and allow for a pseudostatic structural design against an equivalent lateral load, which is determined from the acceleration design spectrum and has the shape of the first mode of vibration. However, in the case of buildings with setbacks, there are not simple guidelines and the codes recommend a full dynamic analysis, even in low height structures. The aim of this thesis is to check the accuracy of a simple method for calculating basic dynamic quantities (frequencies, modal base shears and torques) of eccentric buildings with mass and stiffness irregularity. The accuracy of the proposed method is illustrated in mixed-bent-type example structures and comparisons are made with the accurate results obtained by response spectrum analyses using the SAP2000 computer program.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.