Διαστασιολόγηση κτηρίου οπλισμένου σκυροδέματος βάσει Ευρωκωδίκων για διαφορετικούς συντελεστές σεισμικής επιτάχυνσης και μελέτη κόστους αυτού.

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΑΡΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 29 Οκτωβρίου 2019 [2019-10-29]
 5. Ελληνικά
 6. 154
 7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟΣ | ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
 10. 10
 11. 16
 12. 2
 13. ΠΙΝΑΚΕΣ 56, ΣΧΗΜΑΤΑ 31
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα σχεδιαστεί, θα αναλυθεί και θα διαστασιολογηθεί ένα πολυώροφο κτήριο οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί ομοίως σε διάφορες περιοχές διαφορετικής σεισμικής επικινδυνότητας (Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Προκειμένου να αναλυθεί το κτήριο θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι στατικής ανάλυσης και δυναμικής φασματικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας το φάσμα σχεδιασμού του ΕΚ8. Η διαστασιολόγηση και όπλιση του κτηρίου θα αφορά όλα τα μέλη της ανωδομής (κυρίως) του κτηρίου. Η προσομοίωση του κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με χρήση γραμμικών στοιχείων καθώς και με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, εφόσον αυτό κριθεί απαιτητό. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μέσω της συγκριτικής αναλυτικής προεκτίμησης του κόστους κατασκευής να καταδείξει κατά πόσο επηρεάζεται το κόστος κατασκευής του φέροντος οργανισμού ενός κτηρίου οπλισμένου σκυροδέματος από την σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής, εάν η επιρροή αυτή είναι σημαντική και σε τι ποσοστό φτάνει.
  • Design of a reinforced concrete building based on Eurocodes for different seismic acceleration coefficients and cost study.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.