«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ»

«Design of a reinforced concrete building based on Eurocodes for different seismic acceleration coefficients and cost study» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 221
 7. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
 10. 1
 11. 17
 12. 4
 13. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ) , ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη κατασκευής ενός πολυόροφου κτιρίου στις τρεις σεισμικές ζώνες της Ελλάδας και η διαστασιολόγησή του βάσει των σύγχρονων κανονισμών. Το κτίριο είναι δεκαόροφο με συμβατική κάτοψη και συμπαγείς πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Η προσομοίωση του φορέα γίνεται στο λογισμικό πρόγραμμα SAP2000 με τη δυναμική φασματική μέθοδο. Έπειτα ακολουθεί η διαστασιολόγηση του φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του EC2 και του EC8. Τέλος γίνονται οι προμετρήσεις του απαιτούμενου σκυροδέματος για όλο το κτίριο και του απαιτούμενου χάλυβα για το ισόγειο και για τις τρεις σεισμικές ζώνες. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση των διαφορών που προκύπτουν από την κατασκευή του κτιρίου στις τρεις ζώνες, όσον αφορά το κόστος που προκύπτει από την απαιτούμενη ποσότητα των υλικών κατασκευής.
  • The purpose of this diploma thesis is the study of the construction of a multi-storey building in the three seismic zones of Greece and its dimensioning according to modern regulations. The building has ten floors with a conventional floor plan and solid reinforced concrete slabs. The simulation has been done in software program SAP2000 according to the modal response spectrum analysis. Then follows the dimensioning according to EC2 and EC8 and finally, the measurements of the required concrete for the whole building and the required steel for the ground floor in each of the three seismic zones. The purpose of this study is to estimate the differences arising from the construction of the building in the three zones, in terms of costs arising from the required amount of construction materials.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.