Δομικά Συστήματα Ουρανοξυστών

Skyscraper Structural Systems (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΖΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 145
 7. ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
 8. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Δομικά συστήματα υψηλών κτιρίων | Skyscraper Structural Systems
 10. 24
 11. 61
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν τα βασικότερα δομικά συστήματα των ουρανοξυστών. Σε πρώτο στάδιο, γίνεται μία ιστορική αναδρομή- μελέτη από τις πρώτες υψηλές κατασκευές έως τις σύγχρονες κατασκευές ουρανοξυστών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα δομικά συστήματα και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την κατασκευή των ουρανοξυστών στην σύγχρονη καθημερινή πρακτική. Ταυτόχρονα γίνεται αξιολόγηση τόσο της ικανότητας τους να φέρουν τα κατακόρυφα και πλευρικά φορτία όσο και της οικονομικότητάς τους. Η ερευνητική εργασία ολοκληρώνεται με την συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τα δομικά συστήματα που εφαρμόζονται στη χώρα μας και με προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
  • In the present dissertation an attempt is made to present the basic structural systems of skyscrapers. In the first stage, a historical review is made from the first high buildings to the modern constructions of skyscrapers. Subsequently the building systems and technologies applied for the construction of skyscrapers in modern daily practice are presented in detail. At the same time, their ability to carry vertical and lateral loads as well as their economy are evaluated. The research work is completed with the comparative evaluation in relation to the building systems that are applied in our country and with proposals for further research.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.