Ανάλυση και διαστασιολόγηση πολυώροφου κτηρίου για διάφορες σεισμικές ζώνες και μελέτη επιρροής στο κατασκευαστικό κόστος του φέροντα οργανισμού Ο/Σ

Analysis and dimensioning of a multi-storey building for various seismic zones and study of the construction cost of the load bearing structure. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΙΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 212
 7. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 10. 1
 11. 13
 12. 2
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, σχηματα
  • Η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας ΖΙ, ΖΙΙ, ΖΙΙΙ. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσομοίωση, διαστασιολόγηση και εκτίμηση του κόστους του ίδιου δεκαόροφου κτηρίου στις τρεις σεισμικές ζώνες. Η προσομοίωση του κτηρίου πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα SAP2000 με χρήση γραμμικών στοιχείων καθώς και με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, εφόσον αυτό ήταν απαιτητό. Η ανάλυση του κτηρίου πραγματοποιήθηκε με μεθόδους στατικής ανάλυσης και δυναμικής φασματικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας το φάσμα σχεδιασμού του ΕΚ8. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μέσω της συγκριτικής αναλυτικής προεκτίμησης του κόστους κατασκευής να καταδείξει κατά πόσο επηρεάζεται το κόστος κατασκευής του φέροντος οργανισμού ενός κτηρίου οπλισμένου σκυροδέματος από την σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής, εάν η επιρροή αυτή είναι σημαντική και σε τι ποσοστό φτάνει.
  • Greece is divided in three seismic zones ZI, ZII, ZIII. The objective of the present dissertation is the emulation, dimensioning and estimation of cost of the same ten-storey building in the three seismic zones. The structural is simulated with linear elements in the sap2000 software program, as well as superficially elements, if this is considered necessary. The analysis and dimensioning of the structural is calculated according to the EC2 and EC8 and the modal response spectrum analysis. The aim of this dissertation is to show, through comparative analytical estimate of the construction cost, how much the cost of the construction of the bearing structure of a reinforced concrete building is affected by the seismic zone hazard and how much important that influence is.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.