Σεισμική αποτίμηση υφιστάμενου πολυωρόφου κτιρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων επέμβασης

Seismic assessment of an existing multi-storey building made by concrete and evaluation of intervention alternatives (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. ΜΠΑΡΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΜΠΑΡΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Σεισμική αποτίμηση | Seismic evaluation | Ανελαστική στατική ανάλυση | Nonlinear static (Pushover) analysis | ΕΚ8 | EC8 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | KAN.EPE
 10. 10
 11. 0
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες και σχήματα
 13. "Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος" Τόμος Α, Ε.Α.Π. / Μιχαήλ Φαρδής, Στέφανος Δρίτσας (2003)
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός υφιστάμενου πολυωρόφου κτιρίου κατοικιών σχεδιασμένου και κατασκευασμένου με βάση τους παλαιούς Κανονισμούς, εφαρμόζοντας τις μεθόδους που προτείνονται από τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ). Έπειτα από την ανάλυση του δομήματος και αφού διαπιστωθούν τα σημεία ανεπάρκειας του φορέα, θα προταθούν εναλλακτικοί τρόποι επέμβασης και ενίσχυσης της κατασκευής προκειμένου να βελτιωθεί η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου έναντι σεισμού. Από τη συλλογή των αποτελεσμάτων που θα εξαχθούν για τους διάφορους τύπους ενίσχυσης που θα προταθούν, θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου καθώς και η αποτελεσματικότητα τους. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα του Κανονισμού να αναγνωρίζει και να αποτυπώνει την παθολογία των κτιρίων αυτής της κατηγορίας και τυπολογίας και να οδηγεί σε σχεδιασμό αποδοτικών λύσεων για τη θεραπεία της. Για την προσομοίωση της κατασκευής, την ανάλυση και τους υπολογισμούς των απαιτούμενων μεγεθών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SCADA Pro 20 Analysis.
  • The purpose of this dissertation is to assess the seismic capacity of an existing multi-storey residential building designed and constructed based on the older building Regulations, applying the methods proposed by the Greek Code for Structural Interventions (KAN.EPE). After analyzing a proper mathematical model of the structure and identifying the critical members, alternative ways of intervention and strengthening of the structure will be proposed in order to improve its overall capacity against an earthquake. From the results obtained considering various types of proposed strengthening methods, the advantages and disadvantages of each method as well as their effectiveness is discussed. The aim of the study is to investigate the effectiveness of the procedures proposed in the Code, if the pathology of such buildings is properly identified and the design of efficient solutions is achieved. SCADA Pro 20 Analysis software was used to model the structure and perform the required non-linear analyses and performance checks.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.