Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας υφιστάμενης διώροφης κατασκευής από Ο/Σ με Pilotis και προτάσεις ενισχύσεων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. και Ευρωκώδικα.

Seismic assessment and strengthening of an existing reinforced concrete building with the aid of the seismic code provisions of EC8 and the Greek Code for Assessment and Retrofitting (KAN.EPE) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 164
 7. ΚΩΣΤΙΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 9. Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς | ΚΑΝ.ΕΠΕ | EC8 | Δυναμική Φασματική Ανάλυση | Ανελαστική Στατική Ανάλυση | Pushover | Ενίσχυση Κτιρίου
 10. 9
 11. 0
 12. Περιέχει:Εικόνες,πίνακες
  • Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές - ΣΜΑ» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), εκπονήθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας υφιστάμενης διώροφης κατασκευής από Ο/Σ με Pilotis και προτάσεις ενισχύσεων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. και Ευρωκώδικα». Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο στην περιοχή της Χαλκίδας, το οποίο κατασκευάστηκε το 1990 χωρίς οικοδομική άδεια αλλά με υπάρχοντα σχέδια ξυλοτύπων. Συγκεκριμένα, μελετάται η αποτίμηση και η ενίσχυση τυπικού διωρόφου κτιρίου (ισόγειο- pilotis και Α ορόφου). Η προσομοίωση και η ανάλυση του υφιστάμενου κτιρίου πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού “ΡΑΦ” του Τεχνικού Οίκου Λογισμικού ΤΟΛ. Αρχικά, γίνεται μία θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου της αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας των υφιστάμενων κατασκευών γενικά και ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της προσομοίωσης του υπό εξέταση κτιρίου στο λογισμικό ανάλυσης. Στη συνέχεια, διενεργούνται οι ελαστικές και ανελαστικές αναλύσεις, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που προτείνονται από τους Κανονισμούς. Η ελαστική μέθοδος που εφαρμόσθηκε είναι αυτή της Δυναμικής Φασματικής Ανάλυσης, ενώ η ανελαστική μέθοδος περιλαμβάνει την Ανελαστική Στατική Μέθοδο Pushover. Τέλος, από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την επιρροή της εκάστοτε μεθόδου αποτίμησης. Από τις παραπάνω αναλύσεις προέκυψαν σημαντικές ανεπάρκειες με συνέπεια την ανάγκη ανασχεδιασμού του κτιρίου με εφαρμογή κατάλληλων ενισχύσεων. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται μια πρόταση ενίσχυσης με εμφατνούμενα τοιχώματα στο κέντρο του κτιρίου.
  • Τhe present dissertation entitled " Seismic assessment and strengthening of an existing reinforced concrete building with the aid of the seismic code provisions of EC8 and the Greek Code for Assessment and Retrofitting (KAN.EPE)", was prepared during the postgraduate study program "Seismic Engineering and Earthquake Constructions-SMA" of the Hellenic Open University (EAP). The essay analyze a two-storey building in Chalkida, which was built in 1990 without a building permit but with existing formwork designs. More specific, we analyze the valuation and the strengthening of a typical two-storey building (ground floor-pilotis and A floor). The simulation and the analysis of the existing building was carried out using the software named "RAF" provided by the Technical House of Software “TOL”. Firstly, we present the theoretical approach of assessing the seismic adequacy of existing structures in general. Then we present a detailed description of the simulation of the building using the Raf software. Furthermore, the elastic and inelastic analysis are performed, according to the methodologies proposed by the aforementioned Regulations. The elastic method applied is that of Dynamic Spectral Analysis, while the inelastic method includes the Inelastic Static Pushover Method.Finally, from the comparison of the results of the two methods, we present the conclusions regarding the influence of the respective valuation method. The above analysis shown significant shortcomings with the consequence of the need to redesign the building with the application of appropriate reinforcements. Regarding the aforementioned results, a strengthening proposal with attached walls in the center of the building is presented as well as the results of the elastic analysis.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.