Η επιρροή των κατασκευαστικών λαθών στην αποδοτικότητα των μεθόδων ενίσχυσης κτιρίων

The influence of construction errors on the efficiency of building reinforcement methods (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΠΑΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Αποτίμηση | Ενίσχυση | Συντελεστής Ανεπάρκειας | Ανάλυση Ευαισθησίας | Κατασκευαστικά Λάθη
 10. 1
 11. 17
 12. 9
 13. Περιέχει: Πίνακες, Εικόνες, Διαγράμματα, Σχέδια
 14. Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις, Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος / Φαρδής Μ., Δρίτσος Σ. (2003)
  • Η σεισμική διέγερση ήταν κατεξοχήν η δύναμη με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ώς προς τα ίδια τα χαρακτηριστικά της (μέγεθος, διεύθυνση, συχνότητα κλπ.) και αποτελούσε ανέκαθεν αντικείμενο ξεχωριστής αντιμετώπισης τόσο από τους μελετητές μηχανικούς όσο και από τους κατασκευαστές. Για την αντιμετώπισή του έχουν θεσμοθετηθεί ξεχωριστοί κανονισμοί οι οποίοι αναθεωρούνται κάθε φορά που οι καταστρεπτικές συνέπειες ενός μεγάλου σεισμού αφήνουν ανεξίτηλα τα σημάδια τους. Οι αντισεισμικοί κανονισμοί είναι έτσι δομημένοι ώστε, αν τους ακολουθήσει κανείς, να δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποίηση της συμπεριφοράς της κατασκευής αναλόγως το επίπεδο της έντασης. Είναι οι μόνοι κανονισμοί οι οποίοι επιτρέπουν την ανάπτυξη βλαβών στην κατασκευή και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα επισκευάσιμες. Ταυτόχρονα αν αναλογιστεί κανείς ότι η πλειοψηφία των κτιρίων στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί προ του 1980, γίνεται εύκολα κατανοητή η ανεπάρκεια που δημιουργείται στην κάλυψη των απαιτήσεων των σύγχρονων κανονισμών. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στη δημιουργία των κανονισμών επεμβάσεων. Στη διπλωματική αυτή εργασία γίνεται ανάλυση ενός θεωρητικού διώροφου κτιρίου, το οποίο διαστασιολογείται με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, και εν συνεχεία θεωρώντας το ως υφιστάμενο αποτιμάται η επάρκεια των δομικών του στοιχείων. Ακολούθως καταστρώνονται τρία σενάρια ενίσχυσης τα οποία κοστολογούνται και επιλέγεται το επικρατέστερο για περεταίρω διερεύνηση. Εκτελούνται αναλύσεις ευαισθησίας των σημαντικότερων παραγόντων επιρροής της αντοχής των προς ενίσχυση στοιχείων. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα συνηθέστερα κατασκευαστικά λάθη κατά την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης και διαμειράζεται ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να καταγράψει την αίσθηση που επικρατεί στον τεχνικό κόσμο σχετικά με το θέμα. Τέλος συγκρίνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων ευαισθησίας, με τα καταγεγραμμένα κατασκευαστικά λάθη και αντιπαραβάλλονται με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο, οδηγώντας έτσι σε συμπεράσματα, χρήσιμα για τους επιβλέποντες μηχανικούς σχετικά με τις εργασίες ενίσχυσης.
  • Earthquakes are external forces for the constructions with the most uncertainties (magnitude, direction, frequency, etc.) than all the other loads. That is why this kind of forces have always been the subject of separate analysis by both engineers and contractors. To deal with it, there have been established separate regulations, which are revised each time the devastated effects of a major earthquake leave their impact to society. The seismic regulations are structured in such a way that they give the possibility to diversify the behavior of the construction according to the level of the force. They are the only regulations that allow the development of defects in the construction and in such a way that they are easily repairable. At the same time, considering that the majority of buildings in Greece were built before 1980, it is easy to understand the inadequacy created in meeting the requirements of modern regulations. So we were led to create the reinforcement regulations. In this dissertation an analysis of a theoretical two-story building is made, which is dimensioned with the anti-seismic regulation of 1959, and then, considering it as existing, the adequacy of its structural elements is assessed. Then three reinforcement scenarios are developed which are costed and the most prevalentis selected for further investigation. Sensitivity analysis of the most important factors influencing the strength of the elements are performed. At the same time, the most common construction errors during the execution of reinforcement works are presented and a questionnaire is shared in order to record the attitude in the technical world on the subject. Finally, the results of the sensitivity analysis are compared with the recorded construction errors and compared with the answers collected from the questionnaire, thus leading to conclusions useful for the supervisors regarding the reinforcement work.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.