Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τις διατάξεις των κανονιστικών κειμένων του ΚΑΝ.ΕΠΕ

Seismic assessment and retrofitting of existing reinforced concrete building according to Greek Code for interventions (KAN.EPE.) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλαντζή, Αλεξάνδρα
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Στρεπέλιας, Ηλίας
 8. ΚΑΝ.ΕΠΕ | Pushover | Αποτίμηση | Ανασχεδιασμός
 9. 3
 10. 12
 11. 0
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. Φαρδής Μ., Δρίτσος Σ. «Αποτίμηση Σεισμικών βλαβών. Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος» Τόμος Α’ (2003) ΕΑΠ
  • H παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σεισμικής Κατασκευής και Αντισεισμικών Κατασκευών του Ε.Α.Π. Σκοπός της εργασίας ήταν η αποτίμηση και ο ανασχεδιασμός μια υφιστάμενης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ). Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες ανάγκες σχετικά με τις κατασκευές στον ελλαδικό χώρο αναλογιζόμενοι ότι τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν την πλειονότητα των υφιστάμενων κτιρίων στην Ελλάδα & λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αρκετά σημαντικό ποσοστό των κτιρίων έχει κατασκευαστεί με κανόνισμούς πριν το 1984 και επί της ουσίας ελλείψει ουσιαστικής αντισεισμικής πρόβλεψης. Αρχικά στην εργασία γίνεται μια παρουσίαση των βασικών ορισμών του ΚΑΝ.ΕΠΕ, των διαθέσιμων μεθόδων ανάλυσης και των κριτηρίων αξιολόγησης της επάρκειας μιας κατασκευής αναλόγως των κριτηρίων επιτελεστικότητας. Εν συνεχεία, γίνεται μια αναφορά στις πιο διαδομένες μεθόδους ενίσχυσης και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών κάθε μιας από αυτές. Στο κυρίως μέρος της εργασίας, ακολουθεί η εφαρμογή των ανωτέρω σε μια υφιστάμενη κατασκευή του 1983. Για την αποτίμηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανελαστικής ανάλυσης pushover, η οποία κατέδειξε σημαντικές καμπτικές ανεπάρκειες των μελών για κύρια σεισμική φόρτιση στην διεύθυνση Χ & ανεπάρκεια του φορέα για την επιλεχθείσα στάθμη επιτελεστικότητας. Για τον ανασχεδιασμό της κατασκευής, προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν δύο λύσεις. Η πρώτη μέθοδος αφορά σε εφαρμογή επεμβάσεων αποκλειστικά στα μέλη που αστοχούν με την χρήση μανδυών (σκυροδέματος και Ι.Ο.Π) και η δεύτερη σε μια εκτενέστερη επέμβαση με κατασκευή τοιχίων συνδεδεμένων με τα υφιστάμενα υποστυλώματα. Οι ενισχυμένοι φορείς επανελέγχθηκαν με την μέθοδο pushover. Tέλος, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δύο ενισχυμένων φορέων συγκρίνονται μεταξύ τους αλλά και με τον αρχικό φορέα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση κάθε λύσης στην επάρκεια του φορέα, την αντοχή του αλλά και την πλαστιμότητα.
  • The present thesis was elaborated in the context of the Postgraduate Program of Seismic Engineering and ASeismic Constructions of Greek Οπεν University. The aim of the thesis was the assessment and retrofitting of an existing reinforced concrete building according to the Greek Code of interventions (KAN.EPE). The specific subject refers to the current needs of the Greek constructions since the majority of the existing building as reinforced concrete constructions built with the regulations applied before 1984, therefore without serious provisions against earthquakes. At the first chapters of the present thesis, a reference is made to the main terms of Greek Code of interventions (KAN.EPE), the analysis’ methods and the criteria of adequaty of an existing structure depending on its importance and the aim it serves. In sequence, there is a reference to the most commonly used methods of retroffoting and description of the main characteristics of each one. In the main part of the thesis, the aforementioned methods are applied in an existing three level building constructed in 1983. Inelastic method of analysis (Pushover) is used for the assessment of its seismic capacity. The assessment revealed insuffiency in bending of several members for seismic force in X direction and overall insuffiency of the construction for the selected criteria. Two solutions were recommended and assessed for the retroffiting of the construction. The first one referred to the reinforcement of selected members with lateral reinforcement (concrete and fiber reinforced polymer materials) and the second one in construction of new elements in connection with the existing columns. Finally, a comparison is attempted between the results of the analysis in the two reinforced models and also a comparison with the initial model in order to be assessed the impact of its solution to the final seismic capacity, strength and striffness of the structure.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.