ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ CLIL ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

COMBINATION OF DIGITAL STORYTELLING AND CLIL METHOD IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH IN THE PRIMARY EDUCATION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 21 Ιουλίου 2019 [2019-07-21]
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ
 8. ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΒΑΚΑΛΗ, ΑΝΝΑ
 9. ΑΦΗΓΗΣΗ STORYTELLING | ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ DIGITAL STORYTELLING | ΜΕΘΟΔΟΣ CLIL CLIL METHOD | ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ENGLISH LANGUAGE | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ GEOGRAPHY | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PRIMARY EDUCATION | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EUROPEAN UNION
 10. 9
 11. 29
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης σε συνδυασμό με την μέθοδο CLIL για την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η μέθοδος CLIL περιλαμβάνει και την εμπλοκή ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου και στην συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε αυτό της Γεωγραφίας. Ακολούθως, επιχειρήθηκε η διδασκαλία αυτών των δύο αντικειμένων μέσω μιας ιστορίας που δημιουργήθηκε με ψηφιακά μέσα. Η εργασία παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία, προς όφελος των μαθητών που χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα ως μέσο για την κατάκτηση ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου. Η εργασία ξεκινά με το θεωρητικό μέρος και συγκεκριμένα την Εισαγωγή, όπου γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην αξία της αφήγησης γενικότερα, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία συγκεκριμένα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ψηφιακής αφήγησης και της μεθόδου CLIL, καθώς και οι τρόποι συνδυασμού αυτών των δύο. Το κύριο θεωρητικό μέρος καταλήγει με τα οφέλη της χρήσης της μεθόδου CLIL στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Έπεται το δημιουργικό μέρος, το οποίο ξεκινά με τις κατευθύνσεις που δίνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τα Αγγλικά και την Γεωγραφία και με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε το ακόλουθο σχέδιο μαθήματος. Ακολούθως, αναλύονται διεξοδικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την επίτευξη αυτού του σχεδίου. Αναπόσπαστο στοιχείο του δημιουργικού μέρους είναι τα συμπεράσματα (θετικά και αρνητικά) που έχουν εξαχθεί μετά την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος σε μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και προτάσεις για την επιτυχή εφαρμογή ενός αντίστοιχου σχεδίου. Λέξεις-κλειδιά: αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning), Αγγλική γλώσσα, Γεωγραφία, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • The following thesis covers the subject of how Digital Storytelling can be combined with CLIL method in order to teach the English language in Primary Education. CLIL method includes combining two subjects, in this case: English language and Geography. Subsequently, a story was made using digital media, as to teach these two subjects. The thesis presents a different perspective in the teaching process, for the benefit of students who use the English language as a medium to conquer another subject. It is divided in two parts: theoretical and creative. The theoretical part starts with the Introduction, which deals with the importance of storytelling generally, as well as in the teaching process. In the next chapter, the fundamental principles of digital storytelling and CLIL method are presented, as well as some ways of combining these two. The main theoretical part concludes with the advantages of using CLIL method in the teaching of English language. The creative part is succeeded, introducing at first the guidelines provided by the curriculum about the teaching of English language and Geography respectively. The lesson plan was created according to these guidelines. Afterwards, it is explained how this lesson plan was attempted to succeed. Last but not least, the creative part gets completed with the conclusions (positive and negative) which have been extracted by applying the lesson plan in a real classroom of the 5th grade in Primary Education. Also, some suggestions are made in order to organize a similar project. Key-words: storytelling, digital storytelling, CLIL (Content and Language Integrated Learning) method, English language, Geography, Primary Education, European Union.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.