Τα δημοσιεύματα της Ελένης Τέτση – Καρακίτη (La Rebelle) στην εφημερίδα Μικρά της Λάρισας (1907-1912)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 201
 7. Κούγκουλος, Θανάσης
 8. Καλογήρου, Γεωργία | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Φεμινισμός | Σοσιαλισμός | Μεγάλη Ιδέα | Γυναικεία γραφή | Λάρισα
 10. 1
 11. 36
 12. 0
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η Ελένη Τέτση - Καρακίτη (περ. 1885 - 1942) ήταν μία λόγια Ελληνίδα, δασκάλα στο επάγγελμα, η οποία αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Μικρά τη Λάρισας την περίοδο 1907-1912, με το ψευδώνυμο Rebelle. Στον τοπικό Τύπο βρήκε το βήμα ώστε να δημοσιεύσει τις απόψεις της σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, τη δημοκρατία, τον σοσιαλισμό, εθνικά και κοινωνικά ζητήματα και, άλλοτε, να εκφραστεί με ένα περισσότερο ποιητικό ύφος. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο μελετήθηκαν και αναλύθηκαν 119 άρθρα, τα οποία εντάσσονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες και αποτελούν το εκδοτικό μέρος της παρούσας εργασίας. Τα περισσότερα κείμενα της Rebelle (44), αναφέρονται στην είσοδο των γυναικών στην πολιτική, στην εκπαίδευση και στην εργασία, στο φιλανθρωπικό τους έργο και σε άλλα θέματα που υποστηρίζουν και αναδεικνύουν τον ρόλο της γυναίκας. Σε έναν αριθμό κειμένων (27) η αρθρογράφος προασπίζεται τη δημοκρατία και υποστηρίζει τους ανθρώπους των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και σε ορισμένα άρθρα αναφέρεται στον σοσιαλισμό. Την εποχή, κατά την οποία αρθρογραφούσε η Rebelle, στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα κυριαρχούσε η Μεγάλη Ιδέα και η ιδέα του αλυτρωτισμού. Έτσι, σε κείμενά της (22) διαφαίνονται οι αντιλήψεις της για τα εθνικά θέματα, τα οποία εάν επιλύονταν θα ωφελούσαν την πατρίδα και το έθνος. Σε ορισμένα άρθρα (27) αποτυπώνονται οι κοινωνικές ευαισθησίες της αρθρογράφου οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική εξαθλίωση, τους άδικους θανάτους των ανθρώπων, την αξία ανάγνωσης ενός βιβλίου, τις οικολογικές ευαισθησίες, την κοινωνική υποκρισία και τη φιλανθρωπική δράση. Τέλος, δημοσίευσε κείμενα (15) τα οποία έχουν έναν ιδιαίτερο ποιητικό χαρακτήρα, καθώς η γράφουσα εμπνέεται από τη φύση, τη θρησκεία, το έθνος και τον χρόνο, αλλά και κάποια ελάχιστα άρθρα (6) τα οποία σχετίζονται με την ίδια την εφημερίδα Μικρά στην οποία αρθρογραφούσε. Η έκδοση των κειμένων της Ελένης Τέτση - Καρακίτη συμβάλλει στη μελέτη της τοπικής ιστορίας της Λάρισας και στη μελέτη της γυναικείας γραφής στην Ελλάδα.
  • Eleni Tetsi - Karakiti (c. 1885 - 1942) was a Greek woman. She worked as a teacher and wrote articles for the newspaper Mikra in Larissa in the period 1907-1912, under the pseudonym Rebelle. She published her views on gender equality, democracy, socialism, national and social issues in the local press. It was also expressed in a poetic tone. During the period under review, 119 articles were studied and analyzed, which fall into one or more categories and constitute the editorial part of the present work. Most of Rebelle's texts (44) refer to women's entry into politics, education and work, women's philanthropy and other issues that promote and highlight the role of women. In 27 articles, the columnist supports democracy and the people of the lower social strata, and in some articles refers to socialism. At the time when Rebelle was writing articles, Greece was dominated by the Great Idea and the idea of gaining lost lands. In her texts (22) her perceptions on national issues are revealed, which, if resolved, would benefit the homeland and the nation. Some articles (27) capture the article writer's social sensitivities related to financial misery, unjust deaths, the value of reading a book, ecological sensitivities, social hypocrisy and philanthropy. She has also published texts (15) which have a poetic character, as the author is inspired by nature, religion, nation and time, but also a few articles (6) which are related to the newspaper Mikra itself in which he wrote articles. The texts of Eleni Tetsi - Karakiti contribute to the study of the local history of Larissa and to the study of women's writing in Greece.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές