Η παρουσία της λογοτεχνίας στον τηνιακό Τύπο (μέσα 19ου αι. – αρχές 20ού)

The presence of literature in the Tinian press (mid 19th century - early 20th) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Περπινιά, Γεωργία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2021 [2021-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Αντωνοπούλου, Παναγιώτα
 8. Γαραντούδης , Ευριπίδης | Χολιβάτου, Αναστασία
 9. Τήνος | Κυκλάδες | Ιστορία | Εφημερίδες | Ιστορία του Τύπου | Ευρετήρια εντύπων | Αποδελτίωση | Δημοσιογραφία | Λογοτεχνία | 19ος αιώνας | 20ός αιώνας
 10. 18
 11. 0
 12. Περιέχει: Πίνακες
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, στο πρώτο μέρος, η καταγραφή λογοτεχνικών κειμένων εγκατεσπαρμένων στον τηνιακό Τύπο και, στο δεύτερο, τόσο η δημιουργία κειμένων πολλαπλώς σχετιζόμενων με τον 19ο αι. όσο και η δημιουργική αναδιαπραγμάτευση του πρωτογενούς υλικού. Ειδικότερα και εισαγωγικά εκτίθενται οι μεθοδολογικές επιλογές και δίνεται το πλαίσιο εξέτασης, με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονολογικό άνυσμα, το οποίο καλύπτει η εργασία και εκτείνεται ανάμεσα στο 1877 και το 1914. Στο πρώτο – θεωρητικό – μέρος της μελέτης αποτυπώνεται συνοπτικά η ιστορία του τηνιακού Τύπου μέσω της τεκμηρίωσης: παρατίθενται τα στοιχεία ταυτότητας των εφημερίδων και δίνονται πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές και εκδότες τους. Κατόπιν, γίνεται λόγος για τα λογοτεχνικά κείμενα που εντοπίστηκαν και η μελέτη εστιάζει σε τρεις εφημερίδες: την Ηχώ της Τήνου, την Πρόοδο και τον Αστέρα της Τήνου. Μέσω της αντιδιαστολής και της σύγκρισης, αναδεικνύεται η συχνή καταχώριση λογοτεχνίας στα δύο τελευταία έντυπα και ο αμιγώς ενημερωτικός χαρακτήρας του πρώτου. Ακολούθως, παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης της λογοτεχνίας σε κάθε έντυπο όσο και στη διαχρονία, ενώ επιχειρείται και ο καταμερισμός των εντοπισμένων γραμματειακών ειδών. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα σχετικά με την παρουσία της λογοτεχνίας στον Τύπο. Το πρώτο αυτό μέρος συμπληρώνεται από ένα δεύτερο σκέλος, όπου προκαταρκτικά εκτίθενται οι αρχές ευρετηρίασης, ενώ έπεται το πολυσέλιδο ευρετήριο, χρονολογικό και κατά έντυπο, των λογοτεχνικών κειμένων του τηνιακού Τύπου. Το δεύτερο – δημιουργικό – μέρος της εργασίας αναπτύσσεται σε πεζό και ποιητικό λόγο. Ο πεζός λόγος δομείται πάνω στη δημιουργία ενός διηγήματος, το οποίο γλωσσικά και αισθητικά οικειοποιείται τον 19ο αι., παράγοντας ένα κείμενο το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε γραφτεί και δημοσιευθεί στον Τύπο της περιόδου. Ο ποιητικός λόγος, εκφερόμενος σε σύγχρονο γλωσσικό ιδίωμα, επανοικειοποιείται το πολυποίκιλο πρωτογενές υλικό αυτούσιο, εντάσσοντάς το οργανικά στο σώμα του, προκειμένου να το ανανοηματοδοτήσει. Η εργασία, μέσω της έμφασης στην πρωτογενή έρευνα, φέρνει στο φως άγνωστα κείμενα, ανασυνθέτει την ιστορία του τοπικού Τύπου, παραδίδει στην ερευνητική κοινότητα ένα εργαλείο προς περαιτέρω αξιοποίηση και, μέσω της δημιουργικής φαντασίας, προσπαθεί να συμφύρει τους ιστορικούς χρόνους, επανοικειοποιούμενη το παρελθόν.
  • This dissertation attempts firstly to record distributed literary texts in Tinos press and secondly to creation of literary texts directly linked with the 19th and early 20th century. In particular and at the introduction, the methodological options are presented and the examination framework is given with special emphasis on the chronological era, which is covered by the work and extends between 1877 and 1914. In the first - theoretical - part of the study briefly illustrated the history of Tinos press through documentation: the identity of newspapers and information about the directors and editors are given. Then we talk about identified literary texts and the study focuses on three newspapers: the Echo of Tinos, Progress and the Star of Tinos. Through contrast and comparison, the frequent entry of literature in the last two newspapers and the purely informative character of the first are highlighted. Then, statistics are provided on the frequency of appearance of literature in each publication as well as over time, while the division of the identified literary genres is attempted. Finally, are the conclusions regarding the presence of literature in the press. This first part is supplemented by a second semi-part, where the indexing principles are set out in advance, followed by the multi-page index, chronological and nominal, of the literary texts of the Tinian press. The second - creative - part of this dissertation developed in prose and poetry. Prose is based on the creation of a short story, which linguistically and aesthetically appropriated the 19th century, producing a text that could possibly have been written and published in the press of the period. Poetry, uttered in a modern linguistic idiom, re-appropriates the diverse primary material as it is, incorporating it organically in its body, in order to reinterpret it. The dissertation, through its emphasis on primary research, brings to light unknown texts; reconstructs the history of the local press; propose to the research community a tool for further use; and, through creative imagination, seeks to capture historical times and rehabilitating the past.
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές