Μέθοδος CLIL και Ψηφιακή Αφήγηση: Διδάσκοντας Ιστορία στην τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου μέσω της Αγγλικής Γλώσσας

CLIL Method and Digital Storytelling: Teaching History through English in the last grade of Primary School (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Ιουλίου 2020 [2020-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ
 8. CLIL/ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ/DIGITAL STORYTELLING | ΙΣΤΟΡΙΑ/HISTORY | ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ENGLISH
 9. 1
 10. 9
 11. 34
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, στιγμιότυπα οθόνης
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τον συνδυασμό ψηφιακής αφήγησης και μεθόδου CLIL για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας μέσω της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Η μέθοδος CLIL είναι διπλής εστίασης και περιλαμβάνει την εμπλοκή και ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου πέραν της Αγγλικής Γλώσσας, στην προκειμένη περίπτωση της Ιστορίας. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια προσέγγιση της μεθόδου CLIL με τη χρήση μιας ψηφιακής ιστορίας, η οποία δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της διδασκαλίας περιεχομένου μέσω της αγγλικής γλώσσας. Η εργασία χωρίζεται σε θεωρητικό και δημιουργικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος ξεκινά με την Εισαγωγή στην Αφήγηση και την Ψηφιακή Αφήγηση, όπου περιγράφονται τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές και οι δεξιότητες που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μέσα από την αφήγηση, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μέθοδος CLIL, οι βασικές αρχές που τη διέπουν και τα πλεονεκτήματα της στη διδασκαλία τόσο των ξένων γλωσσών όσο και των άλλων γνωστικών αντικειμένων που επιλέγονται. Παρουσιάζεται επίσης ο ρόλος της ψηφιακής αφήγησης στην τάξη CLIL καθώς και στο μάθημα της Ιστορίας. Αναλύεται η φιλοσοφία που διέπει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) αλλά και της Ιστορίας σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο δημιουργικό μέρος, αναλύονται διεξοδικά τα βήματα δημιουργίας του σχεδίου μαθήματος, τα θετικά και αρνητικά συμπεράσματα που προέκυψαν ύστερα από την πρακτική εφαρμογή του στην τάξη καθώς και κάποια γενικά συμπεράσματα που αφορούν τον συνδυασμό της ψηφιακής αφήγησης με τη μέθοδο CLIL.
  • This thesis covers the subject of how digital storytelling and the CLIL method can be combined in order to teach the subject of History through English in Primary Education and more specifically in the last grade of Primary School. The CLIL method is dual-focused and includes the involvement of another subject other than English, in this case History. This thesis presents an approach to the CLIL method using a digital story, which was created for the purposes of teaching both English and content (History). The thesis is divided into two parts: theoretical and creative. The theoretical part begins with the Introduction to Storytelling and Digital Storytelling, which describes the benefits that students gain and the skills that are developed through storytelling, both in general and in terms of learning a foreign language. Then the CLIL method and its basic principles are presented as well as its advantages in teaching both a foreign language and another subject. The role of digital storytelling in the CLIL and History classroom is also presented. The philosophy regarding the teaching of foreign languages in Primary School is analyzed, according to the Unified Curriculum for Foreign Languages as well the guidelines for the subject of History, according to the instructions of the Pedagogical Institute. In the creative part, the steps of creating the lesson plan are analyzed in detail as well as the positive and negative conclusions that emerged after its practical application in the classroom. Some general conclusions are also included, regarding the combination of digital storytelling with the CLIL method.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές