Η αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο πλαίσιο της προσέγγισης CLIL.

The educational use of Digital Storytelling in teaching English as a foreign language in the context of CLIL methodology. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παβέλη, Ανδριάνα
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 15 Μαρτίου 2020 [2020-03-15]
 5. Ελληνικά
 6. 51
 7. Μπράτιτσης , Θαρρενός
 8. Μουλά , Ευαγγελία | Καγιαλής , Παναγιώτης
 9. Ψηφιακή Αφήγηση/Digital Storytelling | Ενσωματωμένη Μάθηση/ CLIL
 10. 2
 11. 7
 12. 13
 13. 0
  • Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρήσης της Ψηφιακής Αφήγησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, ενσωματωμένου στην εφαρμογή της καινοτόμου προσέγγισης Content and Language Integrated Learning που αποτελεί μία νέα μεθοδολογία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Για τον σκοπό αυτό, δύο διδακτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζουν διαφορετικές μεθοδολογίες εφαρμόστηκαν σε μαθητές δημοτικού σχολείου ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους μέσα από μια κριτική ανάλυση η οποία στηρίζεται σε ποιοτικές παρατηρήσεις. Η εργασία εστιάζει στα αποτελέσματα της παρέμβασης που αξιοποιεί την Ψηφιακή Αφήγηση ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο αναφορικά με την κινητοποίηση των μαθητών, τη δημιουργία ενός φιλικού μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές και τη διευκόλυνση της κατάκτησης της ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα της μελέτης μέσα από τη σύγκριση των δύο παρεμβάσεων προσφέρουν μια εικόνα των δυνατοτήτων των εφαρμογών της Ψηφιακής Αφήγησης στον εκπαιδευτικό χώρο.
  • This thesis aims to present the educational use of technology through the application of Digital Storytelling in teaching English as a foreign language in the context of Content and Language Integrated Learning methodology. To this purpose, two instructional interventions following different methodologies were applied to primary school students in order to assess their effectiveness through qualitative observations. The thesis focuses on the outcomes of the intervention that has employed Digital Storytelling as a basic educational tool concerning the motivation of students, the cultivation of a friendly environment for all the students and the facilitation of language acquisition. The results of the study through the comparison of the two interventions provide an insight into the potentials of Digital Storytelling applications in education.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.