Φωτοκαλυτική οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε βιομηχανικούς χώρους παραγωγής χρωμάτων [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΡΙΑ ΔΟΡΤΣΙΟΥ
  3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
  4. 04 Σεπτεμβρίου 2008 [2008-09-04]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η παρούσα μεταπτυχιακήδιπλωματικήεργασία μελετάτιςπτητικέςοργανικέςενώσεις(ΠΟΕ), γνωστέςδιεθνώςωςvolatile organic compounds (VOCs), οι οποίεςαναγνωρίζονται διεθνώςωςμία απότιςπιο διαδεδομένεςομάδεςρύπων. Αποτελούνπαραπροϊόντα μίαςπληθώραςανθρώπινων δραστηριοτήτων, κυρίωςβιομηχανικών,και οι επιπτώσειςτουςείναι καταστροφικέςγια το φυσικόπεριβάλλον. Τα τελευταίαχρόνια αναπτύσσονται πολλέςτεχνικέςδειγματοληψίας, προσδιορισμούκαιαπομάκρυνσήςτων ΠΟΕ. Μία απότιςμεθόδουςκαταστροφήςτουςείναι ηφωτοκαταλυτικήοξείδωση. Η εφαρμογήτηςπροαναφερόμενηςμεθόδου στονκαθαρισμότων απαερίων μονάδαςπαραγωγήςχρωμάτων εξετάζεται στην παρούσαεργασία. Χρησιμοποιώνταςπειραματικέςμετρήσειςκαι τιςκατάλληλεςπαραδοχέςεπιχειρείται μία προκαταρκτικήεκτίμηση του μεγέθους, του λειτουργικούκόστουςκαι τηςπιθανήςεπίδρασηςδιαφόρων παραμέτρων σε αυτά, μίαςφωτοκαταλυτικήςεγκατάστασηςαντιρρύπανσηςσε χρωματοβιομηχανία.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.