Δομή και καταλυτικές ιδιότητες των μικτών οξειδίων CeO2 - ZrO2 ως υλικών αποθήκευσης οξυγόνου

Structure and Catalytic Properties of CeO2-ZrO2 Mixed Oxides as Oxygen Storage Capacity Materials (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταθόπουλος, Νικόλαος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Μπογοσιάν, Σογομών
 8. Τραπάλης , Χρήστος | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. κατάλυση | οξείδιο του δημητρίου | μικτά οξείδια | υλικά αποθήκευσης οξυγόνου
 10. 2
 11. 112
 12. Πίνακες, εικόνες
  • Αντικείμενα μελέτης της παρούσης εργασίας αποτελούν η λειτουργική συμπεριφορά και το ευρύ φάσμα εφαρμογών των οξειδίων του δημητρίου και ζιρκονίου και κατ’ επέκταση της καταλυτικής δράσης και της ικανότητας αποθήκευσης οξυγόνου των μικτών οξειδίων που προκύπτουν με βάση τα δύο αυτά οξείδια. Περιγράφονται οι κρυσταλλικές δομές των μικτών οξειδίων CeO2 – ZrO2, η καταλυτική συμπεριφορά τους και οι μηχανισμοί των αντιδράσεων τις οποίες καταλύουν. Γίνεται ενδεικτική αναφορά στους μηχανισμούς λειτουργίας τους όταν αυτά τα μικτά οξείδια χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τη διάθεση του οξυγόνου, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητά τους ως προς την αποθήκευση οξυγόνου. Επιχειρείται επίσης μια επισκόπηση της σημασίας των παραμορφώσεων (defects) του πλέγματος καθώς και των κενών θέσεων οξυγόνου (oxygen vacancies) στο πλέγμα των υλικών και γίνεται μια ανασκόπηση πληροφοριών από τη βιβλιογραφία σχετικά με τις τεχνολογικά εφαρμοζόμενες και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σύνθεσης των αντίστοιχων υλικών. Τέλος, περιγράφονται η δομική εξέλιξη και οι μετασχηματισμοί του ανιονικού πλέγματος, με ταυτόχρονη επισκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας.
  • Objects of this work are the functional behavior and the wide range of applications of Cerium and Zirconium and, by extension, the catalytic activity and the oxygen storage capacity of the mixed oxides resulting from these chemical elements. It describes the crystalline structures of mixed oxides CeO2 – ZrO2, their catalytic behavior and the mechanisms of the reactions they catalyze. Indicative reference is made to their operating mechanisms when these mixed oxides are used to store and dispose of oxygen, as well as to the factors that affect their oxygen storage capacity. An overview of the importance of grid defects and oxygen vacancies in the catalyst grid is also being undertaken and a review of information from the bibliography on the technologically applied and the most recent methods and synthesis techniques of the respective materials. Finally, we describe the structural evolution and the transformations of the anionic lattice, while reviewing the relevant international literature.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.