Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Δειγμάτων CeO2 με Χρήση Βιοεξανθρακωμάτων ως Εκμαγείων

Preparation and physicochemical characterization of CeO2 samples using biochars as templates (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΚΟΛΦΩ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. ΒΑΚΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΚΑΜΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 9. CeO2 | σύνθεση καταλυτών | νανοσωματίδια | nanoparticles | φυσικοχημικός χαρακτηρισμός | synthesis of catalysts | BET | XRD | TGA | FT-IR | DRS | RAMAN | SEM | pzc | physicochemical characterization
 10. 7
 11. 177
 12. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρασκευή δειγμάτων CeO2 και ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός τους. Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας παρασκευάστηκαν συνολικά επτά δείγματα CeO2 με χρήση βιοεξανθρακώματος (biochar) ως εκμαγείο και εναπόθεση της πρόδρομης φάσης με υγρό εμποτισμό. Τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν με τη μέθοδο BET, με θερμοσταθμική ανάλυση (TGA), με φασματοσκοπίες υπέρυθρου, διάχυτης ανάκλασης ορατού υπεριώδους και Raman, με περίθλαση ακτίνων- Χ (XRD), με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και με τη μέθοδο των ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της δημήτριας. Παρουσιάζονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες της δημήτριας και η επίδραση της μορφολογίας και του μεγέθους των σωματιδίων της σε αυτές. Αναφέρονται οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στη βιβλιογραφία για τη σύνθεση διαφόρων νανοδομών δημήτριας, οι οξειδοαναγωγικές τους ιδιότητες, η ικανότητά τους να αποθηκεύουν οξυγόνο, η καταλυτική τους συμπεριφορά και το είδος των δραστικών θέσεων που αναπτύσσονται σε αυτές. Τέλος, γίνεται αναφορά στο dopant της δημήτριας, στις εφαρμογές της, ενώ περιγράφονται και οι αρχές που διέπουν τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων. Στο πειραματικός μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ο τρόπος παρασκευής των δειγμάτων και η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον χαρακτηρισμό τους. Παρατίθενται και αποτιμώνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά και με τις αναφορές της βιβλιογραφίας. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που μπορούν να εξαχθούν με ασφάλεια.
  • The subject of this thesis is the preparation of CeO2 samples and their physicochemical characterization. To achieve the objectives of the thesis a total of seven samples of CeO2 were prepared using biochar as a template and the deposition of the precursor compound was performed via wet impregnation. The samples were characterized by Brunauer – Emmett – Teller method, thermogravimetric analysis (TGA), Fourier Transformed Infrared Spectroscopy, Diffuse Reflectance Spectroscopy, Raman Spectroscopy, X-ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy and by point of zero charge (pzc) measurments. The theoretical part is a bibliographic review of ceria. The physicochemical properties of ceria and the effect of morphology and particle size on them are presented. The methods used in the bibliography for the synthesis of various ceria nanostructures, their redox properties, their Oxygen Storage Capacity, their catalytic behavior and the type of active sites developed in them are reported. Finally, reference is made to the dopant of ceria, in its applications, while the principles that rules the methods used for the characterization of the samples are described. In the experimental part the sample preparation procedure is presented and the physicochemical techniques that was followed for their characterization. The results obtained from the experimental procedure are listed and evaluated. Subsequently, the results are compared with each other, but also with the bibliographical references. At the end, the conclusions that can be safely export are presented.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.