ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ

Technologies for the production of adsorbent materials from oil mill waste. Mechanisms of action and applications in anti-pollution processes. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 12 Μαίου 2019 [2019-05-12]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ, ΑΡΗΣ
 8. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ, ΑΡΗΣ | ΚΑΜΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 9. ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ | ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΗ | ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ | ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
 10. 7
 11. 91
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ , ΣΧΗΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Η προσρόφηση είναι μια φυσικοχημική διεργασία που λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια υλικών που έχουν χαρακτηριστική μορφολογία και επιφανειακή χημική σύσταση. Τα προσροφητικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως είναι η διαχείριση υγρών αποβλήτων και ο καθαρισμός του νερού και του αέρα. Η παραγωγή προσροφητικών μέσων από υλικά χαμηλού κόστους και ανακυκλώσιμα είναι σημαντική για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους. Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων έχουν κατάλληλη σύσταση και με τις μεθοδολογίες της πυρόλυσης και ενεργοποίησης σε ελεγχόμενες συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εξανθρακωμάτων και ενεργών ανθράκων. Τα προϊόντα αυτά πλέον έχουν την κατάλληλη δομή όπως, ειδική επιφάνεια, χημική σύσταση επιφανείας κλπ, ώστε να βρίσκουν εφαρμογή, με πολύ καλές επιδόσεις και πολλά υποσχόμενη προοπτική, στην απομάκρυνση ρύπων. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των μεθοδολογιών παραγωγής εξανθρακωμάτων και ενεργών ανθράκων από την αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων καθώς και των εφαρμογών τους στις διεργασίες απομάκρυνσης ρύπων. Τέτοιοι ρύποι είναι τα βαρέα μέταλλα όπως Cu2+, Cr2+, Hg2+, Cd2+, Pb2+, As3+, κλπ, οι οργανικές ενώσεις κυρίως φαινόλες, Πολυφαινόλες, χρωστικές αλλά και φαρμακευτικές ουσίες, που συχνά απαντούν στα αστικά ,νοσοκομειακά λύματα αλλά και στα βιομηχανικά απόβλητα. Τέλος εξετάζεται και η δυνατότητα των εν λόγω προσροφητικών, να δεσμεύσουν οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου, το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι υπεύθυνα για παγκόσμια περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως το φαινόμενο τους θερμοκηπίου και του φωτοχημικού νέφους. Έτσι τελικά η παραγωγή προσροφητικών υλικών από απόβλητα ελαιοτριβείων είναι θετική για δυο λόγους. Την αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • Adsorption is a physicochemical process that takes place on the surface of materials that have characteristic morphology and surface chemical composition. Adsorbents can be used to address environmental problems such as wastewater management and water and air cleaning. The production of low cost and recyclable adsorbents is important for environmental and economic reasons. Olive oil wastes are properly formulated, and pyrolysis and activation methodologies under controlled conditions can be used to produce charcoal and activated carbon. These products now have the proper structure, such as a special surface, chemical surface composition, etc., in order to find application, with very good performance and a promising prospect, in the removal of pollutants. This paper reviews the production of coal and activated carbon from the utilization of olive mill waste and its applications in soil removal processes. Such pollutants are heavy metals such as Cu2 +, Cr2 +, Hg2 +, Cd2 +, Pb2 +, As3 +, etc., organic compounds mainly phenols, Polyphenols, dyes as well as pharmaceuticals, often found in urban, hospital and industrial waste. Finally, the potential of these adsorbents to bind nitrogen oxides, sulfur dioxide, methane and carbon dioxide, which are responsible for global environmental phenomena such as greenhouse and photochemical clouds, is also being considered. So finally the production of adsorbent materials from oil mill waste is positive for two reasons. Utilization of specific waste and dealing with environmental problems.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές