Υγρή ρύπανση, διεργασίες απορρύπανσης υδάτινων οικοσυστημάτων και υφιστάμενη κατάσταση στη Γαλλία.

 1. MSc thesis
 2. ΣΕΡΕΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 10 Μαίου 2019 [2019-05-10]
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ , ΔΙΟΝΥΣΗΣ
 8. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ , ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. ΥΓΡΗ ΡΥΠΑΝΣΗ | ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
 10. 3
 11. 44
 12. Περιέχει : πίνακες και εικόνες
  • Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στις πιο χρησιμοποιούμενες διεργασίες απορρύπανσης και αποκατάστασης των υδατικών περιβαλλόντων σήμερα. Με αυτές αναφέρονται παραδείγματα χρήσης αυτών στην Γαλλία καθώς και τα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν το σημερινό αυτό πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά ενός υδατικού οικοσυστήματος καθώς και λεπτομέρειες για την κατανομή του νερού στη γη. Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες για την υγρή ρύπανση, τις κατηγορίες αυτής, αλλά και τις κύριες πηγές της υγρής ρύπανσης σήμερα. 6. Στο 4ο κεφάλαιο κρίνεται απαραίτητη η αναφορά των κανονισμών λειτουργίας ανά τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη αλλά και στο Γαλλικό κράτος. Αναφέρονται οι ιστορικά σημαντικότερες αποφάσεις και τέλος, κάποια συμπεράσματα για αυτές. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των διεργασιών αντιρρύπανσης που χρησιμοποιούνται στο Γαλλικό κράτος, ακολουθούμενες με ένα παράδειγμα.
  • In this thesis, a brief reference is made to the most used decontamination and remediation processes today. There are examples of use in France, as well as the legislative frameworks concerning this current problem. More specifically, in the second chapter, the general characteristics of a water ecosystem are mentioned as well as all the details of the distribution of water on land. In Chapter 3, there are presented all the details about water contamination, its categories but also the main sources of the problem of water pollution today. In chapter 4th, we mention the operating regulations in the world and more specifically in the US, Europe and the French state. They are mentioned historically important decisions, and finally, some conclusions about them. The following chapter analyzes the processes used in the France, followed by an example.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.