Παραγωγή Βιοαερίου από Άλγη

Biogas Production from Algae (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσιουκαρή, Μαρία
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 108
 7. Κονταρίδης, Δημήτριος
 8. 3
 9. 24
 10. Contains: tables, charts, photos
  • Παγκοσμίως, υπάρχει μια αυξανόμενη επίγνωση για την αποτελεσματικότητα της ανανεώσιμης ενέργειας, τόσο για τη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών όσο και για τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από φύκη αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη λύση για την άμβλυση της κλιματικής αλλαγής και την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων. Η αναερόβια χώνευση είναι μια γνωστή διαδικασία για την επεξεργασία διαφόρων οργανικών αποβλήτων και τη μετατροπή τους σε καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το βιοαέριο είναι μια απαραίτητη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που παράγεται από διάφορα είδη βιομάζας μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης. Τόσο τα μακροφύκη όσο και τα μικροφύκη είναι ιδανικά υποστρώματα για τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Τα φύκη λοιπόν, θεωρούνται πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου. Μπορούν να ξεπεράσουν τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τα βιοκαύσιμα της Πρώτης και της Δεύτερης Γενιάς, δεν ανταγωνίζονται την παραγωγή τροφίμων και δε χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις καλλιεργίσιμης Γης και αποθέματα φρέσκου νερού. Αυτή η διπλωματική παρουσιάζει τη δυνατότητα χρήσης των φυκών για το σκοπό της παραγωγής βιοαερίου, ερευνά τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των φυκών, τις μεθόδους καλλιέργειας τους, όπως επίσης τα εμπόδια και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση της βιομάζας τους για τις τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου.
  • Globally, there is an increasing awareness that renewable energy and energy efficiency are vital for both creating new economic opportunities and controlling the environmental pollution. Biofuels that are derived from algae are seen as one of the most promising solutions to mitigate climate change and the depletion of fossil fuels. Anaerobic digestion is a common process for the treatment of a variety of organic wastes and their change into a clean and renewable source of energy. Biogas is one essential renewable energy source and it is produced from different biomass materials through the anaerobic digestion process. Both, macroalgae and microalgae are suitable renewable substrates for the anaerobic digestion process. Algae are considered as a feedstock for biogas production. They can overcome the drawbacks related to the first and second generation of biofuels, they don't compete with food production and they don't need large areas of arable land and fresh water resources. This dissertation presents the possibility of using algae for biogas production purposes, investigates the physicochemical properties, the types and characteristics of algae, the cultivation methods as well as impediments and opportunities stemming from algae biomass use in biogas production technologies.
 11. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.