Παραγωγή Βιοντήζελ μέσω Mετεστεροποίησης με Xρήση Bιοεξανθρακωμάτων ως Kαταλύτη

 1. MSc thesis
 2. Μιχοπούλου, Αικατερίνη
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Βάκρος, Ιωάννης
 8. Μπουρίκας, Κυριάκος | Γιαννακάς, Άρης
 9. βιοντήζελ | μετεστεροποίηση | βιοεξανθράκωμα | ετερογενής κατάλυση
 10. 59
 11. Περιέχει: πίνακες, εικόνες
  • Η μακροχρόνια χρήση ορυκτών καυσίμων έχει ενοχοποιηθεί για μια πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα τα αποθέματα των πηγών αυτών φαίνεται ότι σύντομα θα φτάσουν στο τέλος τους. Μια ελπιδοφόρα λύση στα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων μπορούν να δώσουν τα βιοκαύσιμα. Πρόκειται για φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα έναντι των συμβατικών καυσίμων που παράλληλα είναι ικανά να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση που επικρατεί στην αγορά σε υγρά και όχι μόνο καύσιμα μεταφοράς. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην παραγωγή του βιοντήζελ, που αποτελεί το σημαντικότερο και ευρύτερα χρησιμοποιούμενο υγρό βιοκαύσιμο με δυνατότητα παραγωγής από ποικίλες φυτικές ύλες. Γίνεται μια παρουσίαση των κλασσικών μεθόδων παραγώγης του βιοντήζελ με βασική αυτή της αντίδρασης της μετεστεροποίησης. Η μετεστεροποίηση είναι μια διεργασία που βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Ωστόσο, η χρήση ομογενών καταλυτών είναι το βασικό της μειωνέκτημα. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την χρήση ετερογενών καταλυτών, χωρίς κάποιο ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των βιοεξανθρακωμάτων ως καταλύτες έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Οι συγκεκριμένοι καταλύτες μπορούν να παραχθούν από πυρόλυση βιομάζας σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και παρουσιάζουν ενδιαφέροντα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και ικανοποιητική καταλυτική δραστικότητα σε αρκετές διεργασίες, μεταξύ αυτών και στην καταλυτική μετεστεροποίηση. Στην παρούσα εργασία αρχικά έγινε μια επισκόπηση των μεθόδων παραγωγής των βιοεξανθρακωμάτων και των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια έγινε μια καταγραφή των βασικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών. Τέλος τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά συσχετίστηκαν με την μετρούμενη δραστικότητα και απόδοση σε βιοντήζελ.
  • The long-term use of fossil fuels has been responsible for a host of global environmental problems. At the same time, the reserves of theirresources seem to be running low. Biofuels can provide a promising solution to the problems arising from the use of fossil fuels. They are more environmentally friendly fuels than conventional fuels that are also able to meet the high market demand for fuels. The present work focuses on the production of biodiesel, which is the most important and widely used liquid biofuel with the ability to be produced from a variety of plants. A presentation of the classical biodiesel production methods has been madehighlighting the transesterification reaction. Transesterification is a process that has important applications in the production of biofuels. However, the use of homogeneous catalysts is its main drawback. Many attempts have been made to use heterogeneous catalysts, without any encouraging result. In recent years, the use of biochars as catalysts has attracted the interest of researchers. These catalysts can be produced by biomass pyrolysis in the absence of oxygen and have interesting physicochemical properties and satisfactory catalytic activity in several processes, including catalytic transesterification. In the present work, an overview of the production methods of biochars and the raw materials used was initially made. The basic physicochemical properties of these materials were then recorded. Finally, the physicochemical characteristics were correlated with the measured activity and yield in biodiesel.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.