Καινοτόμες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών καυσίμων τύπου RDF και SRF

Novel technologies of energy utilization of RDF and SRF waste fuels (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταυρούσης, Αλέξανδρος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Κονσολάκης, Μιχαήλ
 8. Λοϊζος, Γεώργιος | Μπουρίκας , Κυριάκος
 9. Απορριμματογενές καύσιμο | RDF (Refuse Derived Fuel) | SRF (Solid Recovered Fuel) | Ενεργειακή αξιοποίηση | Κυκλική οικονομία | Καύση | Παραγωγή ενέργειας | Θερμογόνος δύναμη
 10. 22
 11. 54
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και κυρίως του ποσοστού αυτών που καταλήγουν στην ταφή αποτελεί βασική προτεραιότητα των σύγχρονων αναπτυγμένων κοινωνιών. Πλήθος από μελέτες γύρω από το αντικείμενο αυτό συναντώνται παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες. Ζητούμενο των ερευνών αυτών είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μετατρέψουν το «άχρηστο» φαινομενικά υπόλειμμά των απορριμμάτων σε αξιοποιήσιμη μορφή ενέργειας. Μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους αξιοποίησης των απορριμμάτων αποτελεί η επαναχρησιμοποίηση τους μέσω της παραγωγής απορριμματογενών καυσίμων υψηλής θερμογόνου αξίας, RDF (Refuse Derived Fuel) και SRF (Solid Recovered Fuel), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενές καύσιμο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτύπωση των τεχνολογιών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία και την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμματογενών καυσίμων τύπου RDF και SRF. Η μελέτη θα εστιαστεί στην υπάρχουσα κατάσταση ως προς τα παραγόμενα απορρίμματα κατηγοριοποιώντας τα καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων ενεργειακής εκμετάλλευσης, τα οποία θα καταστήσουν ασφαλή και συμφέρουσα τη χρήση απορριμματογενών καυσίμων (RDF - SRF). Η ορθολογική διαχείριση των παραπάνω πηγών ενέργειας θα συμβάλει στην άμβλυνση του ενεργειακού προβλήματος που απειλεί τον πλανήτη μας, ενώ ταυτόχρονα θα συνδράμει στην προστασία - διάσωση του φυσικού μας περιβάλλοντος.
  • The issue of the waste management and most important the part of the waste that ends up buried has been the first priority of every developed society. Numerous studies have been carried out on this subject worldwide during the last decades. The purpose of all these studies is the development of technologies that are going to turn the apparently “useless” waste residue (after recovery and recycling procedures) into a usable form of energy. One of the most efficient way of reclaiming the waste is by reusing it through the production of RDF (Refuse Derived Fuel) and SRF (Solid Recovered Fuel), which can be used as secondary fuel in energetic industries. The aim of this study is the presentation of the technologies that can be used for processing and energy utilization of the waste fuels RDF and SRF. The study will focus on the existing situation and the prospects of developing fully usable energy exploitation systems, which will make the use of waste fuels safe and profitable. The proper use of these energy sources will contribute to the reduction of the energy problem that troubles our planet while at the same time will help towards the protection of the environment.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.