Προδιαγραφές Υγρών Καυσίμων και Μέθοδοι Ελέγχου

Liquid Fuels Specifications and Control Methods (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σοκόλης, Νικηφόρος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Κορδούλης, Χρήστος
 8. Μπουρίκας, Κυριάκος | Παναγιωτοπούλου, Παρασκευή
 9. Προδιαγραφές | Βενζίνη | Ντίζελ | Ναυτιλιακό καύσιμο (fuel oil) | Μέθοδοι ελέγχου | Περιβάλλον
 10. 1
 11. 61
 12. 27
  • Ο σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) είναι να επιδείξει στον αναγνώστη τη σπουδαιότητα της ύπαρξης των προδιαγραφών, τη μορφή αυτών και το πως ελέγχεται το κάθε κομμάτι των προδιαγραφών μέσα στο εργαστήριο υπό τις πρότυπες μεθόδους. Η παρούσα εργασία υποδεικνύει τον σκοπό των προδιαγραφών ως προς την επίδραση των ιδιοτήτων του καυσίμου στην απόδοση, την αποθήκευση, τη χρήση αλλά και φυσικά το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσει τρία υγρά καύσιμα: τη βενζίνη, το ντίζελ και το ναυτιλιακό καύσιμο (fuel oil). Η ύπαρξη αυτών των τριών καυσίμων αριθμεί πολλές δεκαετίες, οι προδιαγραφές αυτών όμως όχι. Η αναμενόμενη απόδοση ενός καυσίμου επιτυγχάνεται όταν τα χαρακτηριστικά του καυσίμου πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για χρήση σε κινητήρα. Οι παραγωγοί των καυσίμων και οι κατασκευαστές των κινητήρων είναι αμοιβαία εξαρτημένοι συνεργάτες και αυτή η σχέση οδήγησε στις προδιαγραφές των καυσίμων στα τέλη του 20ου αιώνα, όταν βέβαια επίσης η κοινωνία, οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κυρίως, μάλιστα, τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί επηρεάζουν άμεσα τη μορφή του καυσίμου, το τρόπο διανομής αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κινητήρες. Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί εφαρμόζονται συνεχώς μέσω των προδιαγραφών. Η διπλωματική εργασία απαρτίζεται από 4 κυρίως κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στις προδιαγραφές των υγρών καυσίμων, όπου θα αναφερθούν οι λόγοι, οι αιτίες και η σπουδαιότητα ύπαρξης αυτών στην καθημερινή ζωή. Έπειτα στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν τα εξεταζόμενα υγρά καύσιμα. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν το καύσιμο της βενζίνης μέσω των προδιαγραφών ΕΝ 228, το καύσιμο του ντίζελ μέσω των προδιαγραφών ΕΝ 590 και το ναυτιλιακό καύσιμο (fuel oil) μέσω των προδιαγραφών ISO 8217. Στο κάθε ένα από αυτά τα τρία κεφάλαια θα γίνεται σε πρώτη φάση εισαγωγή προς το καύσιμο, ώστε ο αναγνώστης να παίρνει μία πρώτη γεύση για τη μορφή και τη παραγωγή αυτού, σε δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν λεπτομερώς οι προδιαγραφές αυτών με όλα τα όρια, τις μονάδες και τις πρότυπες μεθόδους που τις εκφράζουν και σε τρίτη φάση θα αναπτυχθούν οι αρχές των πρότυπων μεθόδων ως προς την εξέταση των τριών καυσίμων μέσα στο χημικό εργαστήριο.
  • The purpose of this master dissertation is to show the reader the importance of the existence of the specifications, their form and how each part of the specifications is tested in the laboratory according to the standard methods. This work indicates the purpose of the specifications in terms of the effect of fuel properties on performance, storage, use and of course the environment. Specifically, this thesis will examine three liquid fuels: gasoline, diesel and marine fuel (fuel oil). The existence of these three fuels goes back many decades, but their specifications do not. The expected efficiency of a fuel is achieved when the fuel’s characteristics meet the necessary specifications for use in an engine. Fuel producers and engine manufacturers are interdependent partners and this relationship led to fuel standards in the late 20th century, when society, governments and institutions also realized the need for them, due to their environmental impact. In fact, in the last two decades, environmental regulations have had a direct impact on the form of fuel, the way it is distributed and the way engines work. The new environmental regulations are constantly implemented through the specifications. The dissertation consists of 4 main chapters. The first chapter introduces the specifications of liquid fuels, which will state the reasons, causes and the importance of their existence in daily life. Then, in the second, third and fourth chapter the examined liquid fuels will be developed. Specifically, gasoline will be examined through EN 228 specifications, diesel fuel through EN 590 specifications and marine fuel (fuel oil) through ISO 8217 specifications. In each of these three chapters, an introduction to the fuel will be made in the first phase, so that the reader gets a first taste of its form and production. In the second phase their specifications will be developed in detail, with all the limits, units and standard methods that express them and finally, the third phase, will contain the principles of standard methods for testing the three fuels in the chemical laboratory.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές