Ανάπτυξη αποτελεσματικών καταλυτών διεργασίας καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) βαρέων πετρελαϊκών κλασμάτων

Development of efficient catalysts for the fluid catalytic cracking (FCC) of heavy oil fractions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χαντές, Δημήτριος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 174
 7. Μπογοσιάν, Σογομών
 8. Κονσολάκης, Μιχαήλ | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. Υπολειμματική τροφοδοσία FCC | Residual feed FCC | Ζεόλιθοι USY & ZSM-5 | Zeolites USY & ZSM-5
 10. 1
 11. 1
 12. 221
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα ΔΕ έχει ως στόχο να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο αντικείμενο της εξέλιξης των καταλυτών της διεργασίας FCC. Περιλαμβάνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία της εξέλιξης της διεργασίας FCC, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των υλικών των καταλυτών της διεργασίας καταλυτικής πυρόλυσης, αναλύει τις βελτιώσεις των καταλυτικών υλικών και επισημαίνει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο επίπεδο των τροφοδοσιών και στις νέες προδιαγραφές που αυτές έχουν επιφέρει στους καταλύτες της διεργασίας FCC. Παράλληλα παρουσιάζονται νέες εφαρμογές των καταλυτών της διεργασίας FCC, παρατίθενται οι νεότερες εφαρμογές στον τομέα του χαρακτηρισμού των καταλυτών με συνδυασμό εξελιγμένων μεθόδων απεικόνισης, παρουσιάζονται οι νεότεροι καταλύτες που έχουν αναπτυχθεί ενώ γίνεται και ειδική αναφορά στα καταλυτικά πρόσθετα που συμβάλλουν στην απομάκρυνση ρυπαντών και κατά συνέπεια και στη μείωση των εκπομπών της διεργασίας FCC και των προϊόντων καυσίμων. Επίσης παρατίθεται ένα ερευνητικό παράδειγμα βελτιστοποίησης καταλυτών κατάλληλων για την επεξεργασία υπολειμματικών τροφοδοσιών, με σκοπό να αποδειχθούν οι παράμετροι επιλογής αλλά και η σημασία της ανά περίπτωση έρευνας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα της τροφοδοσίας και τις απαιτήσεις σε εκλεκτικότητα των προϊόντων. Αυτό που κυρίως προέκυψε από την παρούσα ΔΕ είναι η διαπίστωση πως η διεργασία FCC συγκεντρώνει τις ερευνητικές προσπάθειες πολλών ιδρυμάτων και φορέων παγκοσμίως και πως είναι ερευνητικά πολύ ενεργή. Διαπιστώθηκε η σημαντική ανακάλυψη νέων καταλυτικών υλικών, η δυνατότητα αναβάθμισης και σταθεροποίησης υπαρχόντων ζεολιθικών υλικών ώστε αυτά να αποδίδουν καλύτερα στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της διεργασίας, η νέα δυνατότητα χρήσης ποιοτικά κατώτερων τροφοδοσιών και νέων καταλυτικών προσθέτων που καθιστούν την διεργασία FCC πιο φιλική προς το περιβάλλον. Πρόκειται ίσως για εκείνη τη διεργασία του σύγχρονου διυλιστηρίου που αναμένεται περισσότερο από κάθε άλλη να βελτιώσει το οικολογικό της αποτύπωμα μελλοντικά.
  • This diploma thesis aims to present the progress made in the evolution of the FCC catalysts. It includes a brief historical retrospect of the evolution of the FCC process, it presents the characteristics of the catalysts of the fluid catalytic cracking process, analyzes the improvements of the catalytic materials, and highlights the changes that have taken place at the level of the feeds and the new specifications that they have brought to the catalysts of the FCC process. At the same time, new applications of the FCC catalysts are presented, the latest applications in the field of catalyst characterization are also presented with a combination of advanced imaging methods, the newer catalysts developed are presented and special reference is made to the catalytic additives that contribute to the removal of pollutants and thus also to the reduction of emissions of the FCC process and fuel products. There is also a research example of optimizing catalysts suitable for the processing of residual feeds, to demonstrate the selection parameters but also the importance of case-by-case research, depending on the characteristics and quality of the feed and the requirements for selectivity of the products. What has mainly emerged from this diploma thesis is the finding that the FCC process brings together the research efforts of many institutions and organizations worldwide and that it is very active in research. The breakthrough of new catalytic materials, the possibility of upgrading and stabilizing existing zeolitic materials in order to perform better in the particularly demanding conditions of the process, the new possibility of using quality inferior feeds and new catalytic additives that make the FCC process more environmentally friendly. This is perhaps the process of the modern refinery that is expected more than any other to improve its ecological footprint in the future.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.