Σύνθεση της Αμμωνίας:Διεργασίες και Καταλύτες

Synthesis of Ammonia: Processes and Catalysts (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. Κοντογιάννης , Χρήστος
 8. Μακρίδης, Σοφοκλής | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. Αμμωνία | Βιομηχανική Παραγωγή | Διεργασίες | Καταλύτες/ Ηλεκτροκαταλύτες
 10. 3
 11. 17
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, διαγράμματα
  • Η αμμωνία είναι μία χημική ένωση που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον λόγω των πολλών εφαρμογών της. Η σημαντικότερη χρήση της είναι στη βιομηχανία λιπασμάτων. Η αμμωνία παράγεται κατά κύριο λόγο μέσω της διεργασίας HaberBosch που απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις καταναλώνοντας αυξημένες ποσότητες ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες λειτουργίας καθιστούν αναγκαία την εύρεση εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής αμμωνίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία ιστορική αναδρομή των μεθόδων παραγωγής της αμμωνίας και της σημασίας της. Γίνεται αναφορά στην μελέτη των προβλημάτων που οδήγησαν στην χρήση των καταλυτών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε ευρεία κλίμακα για την σύνθεση της αμμωνίας κυρίως σε βιομηχανικό επίπεδο. Επιπλέον γίνεται παρουσίαση και ανάλυση νέων διεργασιών παραγωγής αμμωνίας. Τα ηλεκτροχημικά συστήματα περιγράφονται σύμφωνα με τον τύπο του ηλεκτρολύτη που καθορίζει και τη θερμοκρασία λειτουργίας. Στη συνέχεια, αφού αναφερθούν οι κατηγορίες των ηλεκτροκαταλυτών που χρησιμοποιούνται, περιγράφονται και αξιολογούνται. Τέλος, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα διπλωματική εργασία μπορούν να θεωρηθούν ως προτάσεις για μελλοντική έρευνα σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της ηλεκτροχημικής σύνθεσης της αμμωνίας σε βιομηχανικό επίπεδο.
  • Ammonia is a chemical compound that is of great interest due to its many applications. Its most important use is in the fertilizer industry. Ammonia is mainly produced by the HaberBosch process which requires high temperatures and pressures consuming increased amounts of energy. These operating conditions make it necessary to find alternative methods of ammonia production. In this dissertation there is a historical review of the production methods of ammonia and its importance. Reference is made to the study of the problems that led to the use of catalysts that are currently used on a large scale for the synthesis of ammonia mainly at the industrial level. In addition, new ammonia production processes are presented and analyzed. Electrochemical systems are described according to the type of electrolyte that determines the operating temperature. Then, after reporting the categories of electro catalysts used, they are described and evaluated. Finally, the conclusions drawn from the present dissertation can be considered as proposals for future research in an effort to optimize the electrochemical composition of ammonia at the industrial level.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.