Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων από νανοσωματίδια μη ευγενών μετάλλων

Photocatalytic degradation of organic pollutants by nanocomposite materials of base metals (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ψωμιάδη, Μαρία
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Στάθη, Παναγιώτα
 8. Μπουρίκας, Κυριάκος | Κοντογιάννης, Χρήστος
 9. φωτοκατάλυση | οργανικοί ρύποι | νανοκατάλυση | υγρή ρύπανση | προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι απορρύπανσης | αζωχρώματα | φάρμακα | φωτοκαταλύτες | ετερογενής φωτοκατάλυση | οξείδιο του μαγγανίου | οξείδιο του ψευδαργύρου | photocatalysis | nanocatalysts | base metals | azo dyes | antibiotics | water pollution | Advanced Oxidative Anti-Pollution Methods | nanocomposites. | photocatalytic degradation | methylene blue | antibiotics | manganese dioxide | zinc oxide
 10. 24
 11. 167
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
 13. Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων προτεραιότητας σε υδατικά συστήματα / Μαρία Αντωνοπούλου
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι αποτέλεσμα εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης και έρευνας. Μελετήθηκαν οι εφαρμογές νανοσύνθετων φωτοκαταλυτικών υλικών μη ευγενών μετάλλων και δόθηκε βαρύτητα στη φωτοκατάλυση αζωχρωμάτων και αντιβιοτικών. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται περιληπτικά η υδατική ρύπανση, καθώς και οι κατηγορίες και οι πηγές της. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναφέρεται η κατάταξη των ανόργανων και οργανικών υδατικών ρύπων, επικεντρωνόμενοι στα φάρμακα και στις οργανικές χρωστικές. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται λεπτομερώς η φωτοκατάλυση, ετερογενής και ομογενής, καθώς και οι φωτοκαταλύτες. Δίνεται έμφαση στις Προχωρημένες Οξειδωτικές Μεθόδους Αντιρρύπανσης (Π.Ο.Μ.Α) και στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή τους. Ακολουθεί η ανάλυση των φωτοκαταλυτών και των χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν, ώστε να είναι ιδανικοί. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται η νανοκατάλυση και τα νανοσύνθετα υλικά. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στους ομογενείς και ετερογενείς νανοκαταλύτες, καθώς και ποιες είναι οι μέθοδοι παρασκευής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα φωτοκαταλυτικής αποδόμησης, του μπλε του μεθυλενίου και των αντιβιοτικών σουλφαμεθοξαζόλη, τριμεθοπρίμη, ερυθρομυκίνη και ροξιθρομυκίνη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή οι MnO2 και ZnO, οι ιδιότητες τους, ο μηχανισμός φωτοκαταλυτικής αποδόμησης που ακολουθούν, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της φωτοκατάλυσης. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, εξάγονται κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη δράση των καταλυτικών νανοσωματιδίων που μελετήσαμε, τονίζεται η συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος και τέλος, γίνεται αναφορά στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τους.
  • The present Master Thesis is the result of both extensive literature review and research. We studied the applications of nanocomposite photocatalytic materials of base metals, and I emphasized the photocatalysis of azo dyes and antibiotics. In the first chapter, we briefly present water pollution, as well as its categories and sources. Furthermore, in the second part of the chapter, we discuss the classification of inorganic and organic aqueous pollutants, focusing on medicines and organic dyes. In the second chapter, we examine in detail photocatalysis, both heterogeneous and homogenous, and photocatalysts. Emphasize the Advanced Oxidative Anti-Pollution Methods (POMA) and the techniques used in their application. The following is an analysis of the photocatalysts and the characteristics they must meet to be ideal. In the third chapter, we examine nanocatalysis and nanocomposites. More specifically, reference is made to homogeneous and heterogeneous nanocatalysts, as well as to the methods that are needed for their preparation. In the fourth chapter, we extensively refer to the two typical examples of photocatalytic degradation, of methylene blue, and the antibiotics sulfamethoxazole, trimethoprim, erythromycin, and roxithromycin. More specifically, the catalysts used are mentioned, i.e., MnO2 and ZnO, their properties, the photocatalytic degradation mechanism that follows, and the factors that affect the performance of photocatalysis. In the fifth chapter, which is the last one, I present some conclusions about the action of the catalytic nanoparticles that I studied, I emphasize their contribution to the protection of the environment, and, finally, I mention challenges that need to be addressed to improve their efficiency.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.