Παρουσίαση ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης με ατμό, του φυσικού αερίου.

Demonstration of complete unit for the production of hydrogen via steam reforming of natural gas . (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καρατάσος, Αναστάσιος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 193
 7. Παναγιωτοπούλου, Παρασκευή
 8. Παναγιωτοπούλου, Παρασκευή | Καμπόλης, Αναστάσιος
 9. Παρουσίαση ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης με ατμό, του φυσικού αερίου. | Demonstration of complete unit for the production of hydrogen via steam reforming of natural gas | Αναμόρφωση φυσικού αεριού με ατμού. | Παραγωγή υδρογόνου
 10. 30
 11. 144
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. Βιβλίο Ρύπανση Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρύπανσης Τόμος Α /Κυριάκος Μπουρίκας
  • Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση μια ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής υδρογόνου μέσω της αναμόρφωσης του φυσικού αερίου με ατμό μέθοδος (SMR). Το υδρογόνο αποτελεί το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν, είναι το ελαφρύτερο από όλα τα στοιχεία και τα αέρια, ενώ ταυτόχρονα συναντάται στη φύση σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια, το υδρογόνο έρχεται στο προσκήνιο ως ένα εναλλακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. Ως φορέας ενέργειας, το υδρογόνο παρέχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων εναλλακτικών λύσεων και μπορεί να συμβάλει σε ένα ενεργειακά, βιώσιμο μέλλον με δύο τρόπους:  Οι υπάρχουσες εφαρμογές υδρογόνου μπορούν να χρησιμοποιήσουν υδρογόνο που παράγεται χρησιμοποιώντας εναλλακτικές, καθαρότερες μεθόδους παραγωγής από ένα πιο διαφορετικό σύνολο πηγών ενέργειας.  Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών ως εναλλακτική λύση στα τρέχοντα καύσιμα και εισόδους ή ως συμπλήρωμα της μεγαλύτερης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτές τις εφαρμογές. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος παραγωγής υδρογόνου είναι μακράν η αναμόρφωση με ατμό του φυσικού αερίου (SMR) όπου ο ατμός αντιδρά με το φυσικό αέριο (μεθάνιο) σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την παραγωγή αερίου σύνθεσης (syngas), το οποίο αποτελεί (μείγμα υδρογόνου / μονοξειδίου του άνθρακα). Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία για να μετατρέψει το μονοξείδιο του άνθρακα μέσω της αντίδρασης μετατόπισης με ατμό ώστε να παράγει περισσότερο υδρογόνο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά γίνεται μια ενδελεχή περιγραφή των χαρακτηριστικών του υδρογόνου ως παραγόμενου προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των φυσικοχημικών του ιδιοτήτων, των χρήσεων του και των τρόπων εκμετάλλευσης του. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στο φυσικό αέριο το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή υδρογόνου, περιγράφοντας τις ιδιότητες του φυσικού αερίου και τους τρόπους χρήσεις και εκμετάλλευσης. Τέλος γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της μεθόδου αναμόρφωσης με ατμό, και μια αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας μιας τυπικής μονάδας αναμόρφωσης με ατμό, παρουσιάζοντας τόσο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται όσο και τις παραμέτρους λειτουργίας (πχ πίεση, και θερμοκρασία) τις επιθυμητές και ανεπιθύμητες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα, καθώς και τους καταλυτές σε κάθε στάδιο της εγκατάστασης.
  • The aim of the present study is to present an integrated hydrogen production unit through the steam reforming of methane process (SMR). Hydrogen is the most abundant element in the universe and the lightest of all elements and gases, whereas is also found in nature, in combination with other elements. In recent years, hydrogen has come to the fore as an alternative, environmentally friendly fuel. As an energy carrier, hydrogen offers many advantages over other alternatives solution and can contribute to a resilient, sustainable energy future in two ways:  Existing hydrogen applications can use hydrogen produced using alternative, cleaner production methods and from a more diverse set of energy sources.  Hydrogen can be used in a wide range of new applications as an alternative to current fuels and inputs or as a complement to the greater use of electricity in these applications. The most common method of producing hydrogen is by far steam reforming of methane gas (SMR) where the steam reacts with natural gas (methane) at high temperatures to produce syngas (a mixture of hydrogen / carbon monoxide). Syngas produced can be further processed to convert carbon monoxide by reacting with steam producing more hydrogen. In the present study, a thorough description of hydrogen as a product is made, including its physicochemical properties, uses and the ways of hydrogen exploitation. Reference is also made to the natural gas, which is the raw material for the production of hydrogen, describing the properties of natural gas and the ways of its utilization. Finally, there is a detailed description of the steam reforming process, and a detailed presentation of the operation of a steam reforming unit, presenting the equipment used, the operating parameters ( e.g pressure, and temperature), the desired side reactions taking place, as well as the catalysts used at each stage of the installation.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.