ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Review of technologies utilizing the biodegradable fraction of municipal waste to produce biofuels and biochemical products in the context of an integrated bio–refinery (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γεωργοπούλου, Αικατερίνη
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. Βακρος, Ιωαννης
 8. Βιοδιυλιστήριο | Οργανικό κλάσμα | Αστικά στερεά απόβλητα
 9. 12
 10. 72
 11. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των διαθέσιμων πόρων, έχει προκύψει επιτακτικά η ανάγκη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία με αλλαγή της εστίασης προς την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν απόβλητο πρέπει να χειριστεί ως χρήσιμη πρώτη ύλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη των βιοδιυλιστηρίων έχει συγκεντρώσει μεγάλο ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον καθώς προωθεί τη μετατροπή μιας ανανεώσιμης πρώτης ύλης, της βιομάζας, σε προϊόντα απαραίτητα όχι μόνο για ενεργειακή χρήση αλλά και για την τροφοδότηση της χημικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων και υλικών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση εναλλακτικών τεχνολογιών αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αστικών απορριμμάτων στα πλαίσια ενός βιοδιυλιστηρίου. Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία της εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στην διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της κείμενης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες βιοδιυλιστηρίων καθώς και ο τρόπος κατηγοριοποίησής τους. Ακόμη, γίνεται παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του οργανικού κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κατάλληλων μεθόδων επεξεργασίας τους. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου βιοδιυλιστηρίου, με έμφαση στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές παρουσιάζουν. Διερευνήθηκαν, επιπλέον, τα εναλλακτικά προϊόντα που μπορούν να παραχθούν σε ένα βιοδιυλιστήριο και οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησής τους. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε μια κατηγορία βιοδιυλιστηρίου, το αναερόβιο βιοδιυλιστήριο, το οποίο παρουσιάζει πληθώρα εναλλακτικών προϊόντων και μεγάλες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, λόγω της ευρείας εφαρμογής της βασικής τεχνολογίας του, δηλαδή της αναερόβιας χώνευσης, στην επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ.
  • Due to climate change and the reduction of available resources, the need to move towards circular economy with a focus on the reuse and recycling of existing materials and products has become urgent. What was previously considered waste must be treated as a useful raw material. In this context, the development of biorefinery has attracted great research and technological interest as it promotes the conversion of a renewable raw material, biomass, into products necessary not only for energy use but also for the supply of the chemical industry, the food and materials industry. The scope of this study is the literature review of alternative technologies for the utilization of the biodegradable fraction of municipal solid waste in the context of a biorefinery. First, the concept and importance of the application of the principles of the Circular Economy in waste management is presented, in accordance with the requirements of the current European and Greek legislation. Then, the main categories of biorefinery as well as their categorization are presented. In addition, the basic characteristics of the organic fraction of Municipal Solid Waste are presented, which play a key role in determining the appropriate treatment methods. The main features of the alternative treatment methods in the context of an integrated biorefinery are presented, with emphasis on the advantages and disadvantages that they present. In addition, the alternative products that can be produced in a biorefinery and the possibilities of their commercial exploitation were investigated. Finally, special emphasis was given on one category of biorefinery, the anaerobic biorefinery, which presents a variety of alternative products and great potential for research and development, due to the wide application of its basic technology, anaerobic digestion, for the treatment of the organic fraction of MSW.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.