ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

RECOVERY, SEPARATION,PURLIFICATION AND IN PARTICULAR, THE UTILIZATION OF CARBON DIOXIDE INDUSTRIAL EMITIONS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΟΥΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 169
 7. ΠΛΙΑΓΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΓΙΑΚΟΣ
 9. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗ | ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
 10. 2
 11. 48
 12. 104
 13. ΕΙΚΟΝΕΣ 28, ΠΙΝΑΚΕΣ 23, ΣΧΗΜΑΤΑ 9.
  • Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ασχολείται με το διοξείδιο του άνθρακα γενικά ως χημικό στοιχείο, αλλά και ειδικότερα με τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τις προσπάθειες που γίνονται για τη μείωση και αξιοποίησή του. Στο πρώτο μέρος, αρχικά περιγράφεται το χημικό στοιχείο του CO2 και η σύνθεσή του, αναφέρονται οι τρόποι παρασκευής του (εργαστηριακή και βιομηχανική), ενώ στη συνέχεια γίνεται εκτενής ανάλυση των πηγών εκπομπής του. Ακολουθούν η καταγραφή και περιγραφή των σημαντικότερων αέριων ρύπων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το μονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια αζώτου και θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια, συμπεριλαμβανομένου και του διοξειδίου του άνθρακα. Το πρώτο μέρος καταλήγει με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το βασικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακα, περιγράφοντας το μηχανισμό λειτουργίας του, αλλά και τις επιπτώσεις του στον πλανήτη. Το δεύτερο μέρος της εργασίας, ασχολείται με τις προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου και τις ενέργειες μείωσης των εκπομπών και των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Οι ενέργειες αυτές αφορούν αφενός τους πρωτογενείς και δευτερογενείς τρόπους ελέγχου των εκπομπών CO2 προτού αυτό καταλήξει στην ατμόσφαιρα, και αφετέρου τους τρόπους αξιοποίησης του ρύπου που έχει εκλυθεί και είναι ήδη συγκεντρωμένος σε αυτήν. Στους πρωτογενείς τρόπους ελέγχου, ανήκουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι προσπάθειες ενσωμάτωσής τους στο ενεργειακό ισοζύγιο προς αντικατάσταση των ιδιαίτερα ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων, ενώ οι δευτερογενείς αφορούν τους τρόπους δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά σε τρόπους και μηχανισμούς που έχουν ως στόχο τη μείωση του CO2, αξιοποιώντας το κυρίως ως μέσο για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων (συνθετικά καύσιμα, βιομάζα, παραγωγή βιοκαυσίμων).
  • Abstract Subject of this diploma thesis is carbon dioxide in general as a chemical element, but also in particular with its environmental impacts alongside with the efforts aiming to reduce its atmospheric levels and to its exploitation. In the first part, the chemical element of CO2 and its composition are described, the ways of its preparation are mentioned (laboratory and industrial), and then the sources of its emission are analyzed in detail. We then go on to record and describe the most important gaseous pollutants in terms of their environmental impacts, such as carbon monoxide, nitrogen and sulfur oxides and particular matters (PMs), including carbon dioxide as well. The first part concludes with the greenhouse effect, the most important environmental problem due to carbon dioxide, describing its mechanism of operation and its effects on the planet. The second part of the thesis deals with the efforts to curb the phenomenon and to reduce the emissions and concentrations of carbon dioxide in the atmosphere. These actions concern both the primary and secondary ways of controlling CO2 emissions before it reaches the atmosphere and the ways of exploiting the pollutant released and already concentrated in the atmosphere. Primary modes of control include Renewable Energy Sources and the efforts to integrate them into the energy equilibrium to replace the highly polluting fossil fuels, while the secondary ones relate to the ways of capturing and storing the carbon dioxide. Finally, there is extensive reference to the ways and mechanisms aimed at reducing CO2, using it primarily as a means of producing alternative fuels (synthetic fuels, biomass, production of biofuel).
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές