ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

EMISSION CONTROL TECHNOLOGIES FOR DIESEL-POWERED VEHICLES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πολυβίου, Ελένη
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. Κονταρίδης, Δημήτριος
 8. Μπουρίκας, Κυριάκος | Πούλιος, Ιωάννης
 9. ρύποι οχημάτων | ντίζελ | τεχνολογιές ελέγχου | καταλύτες | φίλτρα | παγίδες
 10. 2
 11. 10
 12. 51
 13. Στο κείμενο υπάρχουν εικόνες,σχεδιαγράμματα και πίνακες
 14. Κυριάκος Μπουρίκας Καταλυτικές Διεργασίες Αντιρύπανσης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα 2004
  • Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρωπογενών ρύπων που καταλήγουν στην ατμόσφαιρα προέρχεται από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων. Στους ρύπους αυτούς περιλαμβάνονται τα οξείδια του αζώτου (NOx), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC), τα αιωρούμενα σωματίδια, κ.λ. Οι εκπομπές των ρύπων αυτών μειώθηκαν δραστικά τις προηγούμενες δεκαετίες ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και χρήσης των “τριοδικών καταλυτικών μετατροπέων” στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε αποδοτική τεχνολογία για τον έλεγχο των εκπομπών καυσαερίων από τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία, εκτός των άλλων, ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με αιωρούμενα σωματίδια – έναν από τους πιο επικίνδυνους ρύπους για τη δημόσια υγεία. Έτσι, η ευρεία διάδοση της πετρελαιοκίνησης καθυστέρησε αρκετά παρά το γεγονός ότι οι πετρελαιοκινητήρες είναι πιο αποδοτικοί, πολύ πιο οικονομικοί (τουλάχιστον κατά 30%) και πιο ανθεκτικοί σε σχέση με τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η βιβλιογραφική μελέτη των τεχνολογιών που εφαρμόζονται ή βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο για τον έλεγχο των ρύπων που εκπέμπονται από κινητήρες ντίζελ αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν οι αρχές και οι παράμετροι λειτουργίας των κινητήρων πετρελαίου, οι παραγόμενοι ρύποι και οι μηχανισμοί σχηματισμού τους, οι καταλύτες και τα φίλτρα σωματιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των εκπομπών, τα βασικά χαρακτηριστικά, η δομή και η σύστασή τους, ο τρόπος λειτουργίας και οι μηχανισμοί καταστροφής των ρύπων, κλ.
  • A great percentage of man-made pollutants that end up in atmosphere ,come from vehicle exhausts.These pollutants include Nitrogen Oxides(NOx), Carbon Monoxide(CO),Hydrocarbons(HC), Particulate Matter (PM) etc. Pollutant emissions have been drastically reduced during the previous decades as a result of the development and usage of three-way catalyst converters in petrol vehicles. Up until recently there was no efficient technology for the exhaust gas emissions from diesel vehicles available , which in addition to all, pollute the atmosphere with particulate matter- one of the most dangerous type of emissions for public health. This was the primary reason that diesel vehicles were not largely used for a long time even though diesel engines are more efficient, more economic (at least by 30%) and much more resilient compared to corresponding petrol engines. The purpose of this Thesis is the bibliographic study of applied technologies and researches for the control of emissions that are emitted by diesel engines. Amongst others the principles of operation of diesel engines, the produced pollutants as well as their formation mechanisms, catalysts and particulate filters in order to control the pollutant emissions , their structure and composition, mode of operation as well as pollutant-destruction mechanisms etc will be discussed.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές