Η συμβολή των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών που διδάσκονται στις δυο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες στην υιοθέτηση των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης-o ρόλος της Εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διαχείριση εκπαιδευτικών προτάσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

 1. MSc thesis
 2. Μήλιος, Νεκτάριος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 154
 7. Κορδούλης, Χρήστος
 8. Πλιάγκος, Κωνσταντίνος | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. Αειφόρος Ανάπτυξη | Sustainable Development | Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη | Education for Sustainable Development | προγράμματα σπουδών | Curricula | στοχοθεσία | Educational goals | Χημεία και βιωσιμότητα | Chemistry and Sustainability
 10. 13
 11. 99
 12. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, σχήματα.
 13. Κορδούλης Χ., Λυκουργιώτης Α. Καταλυτικές Επιφάνειες (2003),Πάτρα.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ‘Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος’ του ΕΑΠ. Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών που διδάσκονται στις δυο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες και σχετίζονται με την υιοθέτηση από τους μαθητές των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι σχετικοί με το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στόχοι, εμφανίζονται στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών από τις πρώτες κιόλας τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αυξάνονται σε αριθμό και εξειδίκευση σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του σκοπού της εργασίας δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο σε προπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων Χημείας και Χημικών Μηχανικών από ελληνικά ΑΕΙ. Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα ήταν 185 φοιτητές. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα: Οι στόχοι που αφορούν τη χημική εκπαίδευση σε θέματα θεμελιωδών γνώσεων σχέσης Χημείας και Περιβάλλοντος, φαίνεται να επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Αντιθέτως, σε ερωτήσεις που σχετίζονται με στόχους που αφορούν τις εφαρμογές της Χημείας σε ζητήματα περιβάλλοντος, το δείγμα φαίνεται να αδυνατεί να μεταφέρει σε πρακτικό επίπεδο τις θεωρητικές γνώσεις που διαθέτει. Σχετικά με τις ερωτήσεις στάσεων, το δείγμα δηλώνει αρκετά προβληματισμένο για θέματα περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το δείγμα εμπιστεύεται τους καθηγητές του στο Πανεπιστήμιο ως πολύ αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης, αλλά παρόλα αυτά επιλέγει τελικά να λαμβάνει τη σχετική πληροφόρηση από πηγές του διαδικτύου. Η βαρύτητα που αποδίδει το δείγμα στην τεχνολογική και οικονομική διάσταση της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι υψηλότερη από αυτή της κοινωνικής διάστασης. Οι συμμετέχοντες φαίνονται γενικά ενημερωμένοι για το περιεχόμενο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη και ενίσχυση καλών πρακτικών εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η ενίσχυση της δικτύωσης είναι όμως απαραίτητη για την αποτελεσματική διάχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.
  • This dissertation was elaborated in the framework of the postgraduate study program ‘Catalysis and Environmental Protection’ of the Hellenic Open University. The aim of this study is to investigate the degree of achievement of the objectives of the Natural Sciences’ courses that are taught in the first two educational levels in Greece, examining the students’ adoption of the principles of Sustainable Development. Environmental and Sustainable Development goals are present in Greek curricula from the very first grades of Primary Education, while increasing in number and specialization in all grades of Secondary Education. In the context of the purpose of this dissertation, a questionnaire was created and applied to undergraduate Chemistry and Chemical Engineering students of Greek universities. The sample of the study was 185 students. Examining the results, the following conclusions can be drawn: The goals of chemical education in basic knowledge regarding the relationship between Chemistry and the Environment, seem to be satisfactory achieved. In contrast, in questions related to the applications of Chemistry in environmental issues, the sample seems unable to transfer its theoretical knowledge at a practical level. Regarding the attitude questions, the sample states that is quite concerned with environmental and Sustainable Development issues. The sample trusts its professors at the University as very reliable sources of information on Sustainable Development issues, but despite this fact finally chooses to take the relevant information from internet sources. The importance that the sample attaches to the technological and economic dimension of Sustainable Development is higher than the social dimension’s one. Participants appear to be generally informed of the content of Sustainable Development. Optimization of the results can be achieved by developing and strengthening good training practices for Sustainable Development at all levels of education. Strengthening networking, however, is essential for the effective dissemination of learning outcomes that will emerge.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.