Πλήρης καταλυτική μετατροπή του υπολείμματος κενού ( άσφαλτος ), σε ελαφρύτερα κλάσματα και κωκ μέσω της διεργασίας της θερμικής πυρόλυσης.

Complete catalytic conversion of the vacuum residue (asphalt) into lighter fractions and coke through the thermal pyrolysis process. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΜΑΤΡΑΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 8. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΚΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ | ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ
 10. 4
 11. 18
 12. ΕΙΚΟΝΕΣ : 28. ΠΙΝΑΚΕΣ : 3
 13. Βασάλος Ι., Βερύκιος Ξ., Λάππας Α., Λεμονίδου Α. Περιβαλλοντική Κατάλυση, Τόμος Β΄. ΚΠΠ 61/2. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΠΑΤΡΑ 2005.
  • Αναπόσπαστα τμήματα ενός σύγχρονου διυλιστηρίου αποτελούν τα τμήματα πυρόλυσης. Η πυρόλυση διακρίνεται σε θερμική πυρόλυση, στην οποία κύριος παράγοντας για τη μετατροπή των πρώτων υλών σε χρήσιμα προϊόντα είναι η θερμοκρασία, και σε καταλυτική πυρόλυση, στην οποία τον πρώτο ρόλο παίζουν οι καταλύτες. Μια καθιερωμένη τεχνική καταλυτικής πυρόλυσης είναι η ρευστοποιημένη καταλυτική πυρόλυση (FCC). Στη θερμική πυρόλυση οι διεργασίες που επικρατούν είναι η διεργασία delayed coking, με αντίστοιχη τη μονάδα delayed coker στο διυλιστήριο, και η διεργασία flexicoking, με αντίστοιχη τη μονάδα flexicoker. Μια μονάδα θερμικής πυρόλυσης flexicoker αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: τον αντιδραστήρα (reactor), τον θερμαντήρα (heater) και τον αεριοποιητή (gasifier). Αυτά τα τμήματα αποτελούνται από επιμέρους υποσυστήματα, τα οποία συνεργάζονται προκειμένου η τροφοδοσία της μονάδας, που συνίσταται από τα βαρέα άκρα της κλασμάτωσης του αργού πετρελαίου (υπόλειμμα κενού ή άσφαλτος), να μετατραπεί σε ελαφρούς υδρογονάνθρακες, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα από καταναλωτές εντός ή εκτός του διυλιστηρίου, και σε στερεόν άνθρακα υπό μορφή κωκ (coke). Με την καταλυτική πυρόλυση παράγονται κυρίως υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την παραγωγή βενζίνης με αυξημένον αριθμό οκτανίου, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό το γεγονός προσφέρει. Εν τούτοις, αν και η καταλυτική πυρόλυση έχει κυριαρχήσει στα σύγχρονα διυλιστήρια, και η θερμική πυρόλυση συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε αρκετά από αυτά λόγω των σημαντικών της πλεονεκτημάτων, με κυριότερα την σχετικά απλή τεχνολογία που προϋποθέτει, το μικρό οικονομικό κόστος και το εύρος της εμπορικής χρήσης, μαζί με την ανταγωνιστικότητα, των προϊόντων που παράγονται με αυτή.
  • Cracking sections are an integral part of a modern refinery. Cracking is divided into thermal cracking, in which the main factor for the conversion of raw materials into useful products is temperature, and catalytic cracking, in which the first role is played by catalysts. An established catalytic cracking technique is fluidized catalytic cracking (FCC). In thermal cracking, the predominant processes are the delayed coking process, with the corresponding delayed coker unit in the refinery, and the flexicoking process, with the corresponding flexicoker unit. A flexicoker thermal cracking unit consists of three main parts: the reactor, the heater and the gasifier. These sections consist of individual subsystems, which work together to convert the supply of the unit, which consists of the heavy ends of the crude oil fractionation (vacuum or asphalt residue), into light hydrocarbons, which are used as fuel by consumers inside or outside of the refinery, and on solid carbon in the form of coke. Catalytic cracking mainly produces branched chain hydrocarbons, which are suitable for the production of gasoline with increased octane number, with all the advantages that this fact offers. However, although catalytic cracking has prevailed in modern refineries, thermal cracking continues to be used in several of them due to its significant advantages, mainly the relatively simple technology it requires, the low economic cost and the range of commercial use, together with the competitiveness of the products produced with it.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.